Wystapienia ustne

1. K. Badora, R. Wróbel (Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Opole, PL): PRZESTRZENNY POTENCJAŁ ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE, W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH I NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Streszczenie

2. M. Broniszewski1, S. Werle2 (1) Bulten Polska S.A., Bielsko-Biała, PL; 2) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL): OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO W CELU ZASPOKOJENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC GRZEWCZĄ W ZAKŁADZIE BULTEN POLSKA S.A. Streszczenie

3. Á. Bálint1, J. Fekete2 (1) Óbuda University, Institute of Environmental Engineering, Budapest, HU; 2) Szent István University, Gödöllő, HU): EFFECT OF PUBLIC TRANSPORT FOR HEAVY METAL CONCENTRATION IN THE SOILS Streszczenie

4. J. Czerwińska1, O. Namiecińska1, G. Wielgosiński1, R. Cichowicz2 (1)Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Inżynierii Środowiska, Łódź, PL; 2) Politechnika Łódzka, Wydział Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Łódź, PL): REDUKCJA EMISJI TLENKÓW AZOTU NA KATALIZATORZE SCR Streszczenie

5. M. Janas, Al. Zawadzka (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Inżynierii Środowiska, Łódź, PL): OCENA MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH Streszczenie

6. H. Kierzkowska-Pawlak, E. Kruszczak, J. Tyczkowski (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): NOWE NIEOROGANICZNE NANOKATALIZATORY DO PRZYSPIESZENIA WYCHWYTYWANIA CO2 Streszczenie

7. E. Kruszczak, H. Kierzkowska - Pawlak (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): BADANIE KINETYKI ABSORPCJI CO2 W MIESZANINIE AMIN DEEA I MAPA Streszczenie

8. M. Kutyłowska (Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wrocław, PL): DRZEWA REGRESYJNE JAKO NARZĘDZIE DO PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI USZKODZEŃ Streszczenie

9. A. Kwiecińska, J. Figa, M. Chrubasik, K. Rychlewska (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, PL): ZANIECZYSZCZENIA PRIORYTETOWE W ŚCIEKACH KOKSOWNICZYCH – METODY OZNACZANIA I USUWANIA Streszczenie

10. K. Kózka, M. Wiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, PL): ANALIZA WALORÓW UŻYTKOWYCH WODY RZEKI BIAŁA GŁUCHOŁASKA NA OBSZARZE POLSKIEJ CZĘŚCI ZLEWNI Streszczenie

11. D. Madej1, A. Sobczak1,2 (1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Sosnowiec, PL; 2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Sosnowiec, PL): ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH W AEROZOLU WYTWARZANYM Z ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW Streszczenie

12. M. Marciniak, A. Kłos, M. Rajfur (University of Opole, Independent Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Institute of Bioanalysis, Opole, PL): ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC ATMOSPHERIC METAL CONTAMINANTS WITH USE OF ACTIVE BIOMONITORING Streszczenie

13. E. Moliszewska1, A. Gawdzik Jr. 2, A. Rombel–Bryzek1 (1) Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Opole, PL; 2) Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław, PL): WPŁYW RODZAJU WODY NA POCZĄTKOWĄ WEGETACJĘ ROŚLI NA PRZYKŁADZIE BURAKA CUKROWEGO Streszczenie

14. O. Namiecińska1, J. Czerwińska1, G. Wielgosiński1, R. Cichowicz2 (1)Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Inżynierii Środowiska, Łódź, PL; 2) Politechnika Łódzka, Wydział Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Łódź, PL): OCENA ODDZIAŁYWANIA NA STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIWA ALTERNATYWNEGO W PORÓWNANIU DO KONWENCJONALNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ Streszczenie

15. D. Nieweś, M. Kaniewski, D. Popławski, M. Huculak-Mączka, E. Klem-Marciniak, J. Hoffmann, K.Hoffmann (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wrocław, PL): WYKORZYSTANIE PROGRAMU ASPEN PLUS DO OPTYMALIZACJI UTLENIANIA TLENKÓW AZOTU W PROCESIE OTRZYMYWANIA KWASU AZOTOWEGO(V) Streszczenie

16. G. Oloś ( University of Opole, Faculty of Natural Sciences and Technology, Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Opole, PL): ANTLER ANOMALIES OF CERVIDAE FAMILY MEMBERS IN OPOLE VOIVODESHIP Streszczenie

17. T. Olszowski (Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Politechnika Opolska, Opole, PL): PORÓWNANIE USUWANIA PM10 NA OBSZARACH MIASTA I WSI Streszczenie

18. A. Pacia1, S. Duda2, A. Dołhańczuk-Śródka1, Ł. Guz2, G. Łagód2 (1) Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL; 2) Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL): ELEKTRONICZNY NOS JAKO NARZĘDZIE DO WSTĘPNEJ KLASYFIKACJI WÓD DRENAŻOWYCH Streszczenie

19. D. Panasiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,Warszawa, PL): ZASTOSOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DO WYBORU METOD REDUKCJI EMISJI RTĘCI W POLSCE Streszczenie

20. M. Plata-Gryl, G. Boczkaj (Gdansk University of Technology, Chemical Faculty, Department of Chemical and Process Engineering, Gdansk, PL): NEW METHOD OF ISOLATION OF ASPHALTENES HAVING REPRODUCIBLE PURITY AND SORPTIVE PROPERTIES AS SORBENTS FOR SEPARATION TECHNIQUES Streszczenie

21. P. Ratuszny (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM. Streszczenie

22. K. Sobala, H. Kierzkowska-Pawlak (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): WYZNACZANIE CIEPŁA ABSORPCJI CO2 W WODNYCH ROZTWORACH AMIN Streszczenie

23. D. Suszanowicz (Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): WPŁYW DACHÓW ZIELONYCH NA PARAMETRY ŚRODOWISKA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH Streszczenie

24. A. Szulecka, M. Bogacki (Akademia Górniczo Hutnicza(AGH), Kraków, PL): WSTĘPNA OCENA WIELKOŚCI EMISJI BIOGENICZNYCH LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z OBSZARU POLSKI. STUDIUM PRZYPADKU: LIPIEC 2015 Streszczenie

25. T. Tõnutare1, K. Krebstein1 , A. Toomsoo1, L. Szajdak2, L. Soobik3 , M. Jürgens1 , R. Kõlli1 (1) Estonian University of Life Sciences, Tartu, EE; 2) Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznan, PL; 3) University of Tartu, College of Foreign Languages and Cultures, Department of English Studies, Tartu, EE): FACTORS INFLUENCING THE DISTRIBUTION OF ARABLE SOILS BY THEIR PHOSPHORUS CONTENT CLASSES IN DEPENDENT OF THE USED METHODS OF ANALYSIS Streszczenie

26. S. Wacławek (Technical University of Liberec, The Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, Liberec, CZ): GRAPHENE OXIDE-INCORPORATED NANOFIBERS BASED ON GUM ARABIC/POLYVINYL ALCOHOL Streszczenie

27. M. Zielińska1, A. Kłos1, Z. Bochenek2, J.W. Bjerke3, H. Tømmervik3, B. Zagajewski4, D. Ziółkowski2, M. Rajfur1, A. Dołhańczuk-Śródka1, Z. Ziembik1 (1) Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL; 2) Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, PL; 3) Norwegian Institute for Nature Research, Tromsø, NO; 4) Uniwersytet Warszawski, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Warszawa, PL ): ZANIECZYSZCZENIE TERENÓW LEŚNYCH POLSKI METALAMI CIĘŻKIMI Streszczenie

Postery

1. M. Adamczak, G. Kamińska, J. Bohdziewicz (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody I Ścieków, Gliwice, PL): WPŁYW STĘŻENIA POLIMERU I NANORUREK WĘGLOWYCH W POLIMEROWYCH MEMBRANACH NANOKOMPOZYTOWYCH NA RETENCJĘ KOFEINY W PROCESIE ULTRAFILTRACJI Streszczenie

2. E. Adamek, W. Baran, L. Krumpholtz, B. Pelczar (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): BADANIA PODATNOŚCI TYLOZYNY NA DEGRADACJĘ W REAKCJACH FOTOCHEMICZNYCH Streszczenie

3. E. Adamek, W. Baran, R. Adamczyk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): ABIOTYCZNA HYDROLIZA WYBRANYCH ANTYBIOTYKÓW STOSOWANYCH W WETERYNARII, TOKSYCZNOŚĆ PRZEWLEKŁA PRODUTÓW Streszczenie

4. A. Adamiec, L. Przywara (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Bielsko-Biała, PL): ZMIANY SKŁADU MATERII ORGANICZNEJ PODCZAS OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Streszczenie

5. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, S. Waclawek, M. Černík (Technical University of Liberec, Liberec, CZ): ALNUS GLUTINOSA UPTAKE OF HEXACHLOROCYCLOHEXANES Streszczenie

6. W. Baran, E. Adamek, A. Szymkiewicz, J. Wilk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): KINETYKA BIODEGRADACJI SULFATIAZOLU I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW TEGO PROCESU Streszczenie

7. W. Baran, E. Adamek, K. Wiśniewska, M. Cholewiński (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): BADANIE MECHANIZMÓW INICJACJI PROCESU FOTOKATALITYCZNEJ DEGRADACJI LEKÓW SULFONAMIDOWYCH W UKŁADZIE TiO2/FeCl3 Streszczenie

8. B. Bień (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): WPŁYW SPOSOBU KONDYCJONOWANIA NA JAKOŚĆ CIECZY OSADOWYCH PO PROCESIE MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Streszczenie

9. M.S. Brodowska, M. Kurzyna-Szklarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Lublin, PL): OCENA BIAKUMULACJI WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W PRODUKTACH ROŚLINNYCH W BADANIACH MODELOWYCH Streszczenie

10. M.S. Brodowska, M. Kurzyna-Szklarek, T. Filipek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Lublin, PL): OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH GLEB AGROEKOSYSTEMÓW W ASPEKCIE NIEZBILANSOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO Streszczenie

11. R. Cichowicz1, G. Wielgosiński2 (1) Lodz University of Technology, Faculty of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Łódź, PL; 2) Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, Łódź, PL ): ANALIZA ZMIAN POLA IMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W WYBRANYCH MIASTACH W POLSCE I W NIEMCZECH Streszczenie

12. Y. Danko1, R. Babko2, G. Łagód3 (1) Sumy Makarenko State Pedagogical University, Sumy, UA; 2) Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kiev, UA; 3) Lublin University of Technology, Lublin, PL ): THE REACTION OF THE BENTHIC NON-ANAEROBIC CILIATE ASSEMBLAGE TO THE PROLONGED DISSOLVED OXYGEN DEFICIENCY IN THE LABORATORY EXPERIMENT Streszczenie

13. I. Deska, M. Mrowiec, E. Ociepa (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL ): WPŁYW SPOSOBU ROZMIESZCZENIA HYDROŻELU W SUBSTRACIE NA ZDOLNOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW Streszczenie

14. L. Dąbrowska (Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Częstochowa, PL): SKUTECZNOŚĆ USUWANIA MATERII ORGANICZNEJ Z WODY POWIERZCHNIOWEJ Z ZASTOSOWANIEM CHLORKU POLIGLINU Streszczenie

15. J. Grzyb, K. Frączek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Mikrobiologii, Kraków, PL): MIKROFLORA POWIETRZA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ DLA ZWIERZĄT W OGRODZIE Streszczenie

16. S. Hoffman (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): ZMIANY POZIOMU STĘŻEŃ IMISYJNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W MIEJSCOWOŚCIACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Streszczenie

17. M. Huculak-Mączka, D. Nieweś, M. Kaniewski, J. Hoffmann, K. Hoffmann (Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL): OPIS MATEMATYCZNY OCZYSZCZANIA EKSTRAKCYJNEGO KWASU FOSFOROWEGO Z UŻYCIEM ETERU DIIZOPROPYLOWEGO Streszczenie

18. R. Jasiński (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Częstochowa, PL): POZIOMY STĘŻEŃ PM10 ORAZ PM2,5 W OKRESACH ZIMOWYCH EPIZODÓW SMOGOWYCH NA OBSZARZE AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ Streszczenie

19. A. Kalinichenko1, V. Havrysh2 (1) Uniwersytet Opolski, Opole, PL; 2) Mykolajowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, UA): ŚRODOWISKOWO PRZYJAZNE WYKORZYSTANIE PALIW: GOSPODARCZY WYMIAR WYKONALNOŚCI Streszczenie

20. M. Kaniewski, D. Popławski, D. Nieweś, E. Klem-Marciniak, J. Hoffmann, K. Hoffmann (Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL): BADANIA WPŁYWU DODATKU SIARCZANU POTASU NA STABILNOŚĆ TERMICZNĄ MIESZANIN AZOTANU AMONU ORAZ CHLORKU POTASU Streszczenie

21. B. Karwowska (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Częstochowa, PL): WPŁYW EKSTRAKCJI KWASEM CYTRYNOWYM NA FRAKCJE METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH Streszczenie

22. B. Karwowska, Li. Dąbrowska (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): BIODOSTĘPNOŚĆ METALI CIĘŻKICH W KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Streszczenie

23. R. Kozłowski1, J. Przybylska2, M. Szwed1,2 (1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, PL; 2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce, PL): CHEMIZM MAŁYCH RZEK WYŻYNNYCH GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – METALE CIĘŻKIE Streszczenie

24. R. Kozłowski1, M. Szwed1,2, K. Jarzyna2, J. Przybylska2 (1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, PL; 2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce, PL): ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W POKRYWIE ŚNIEŻNEJ W REJONIE OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Streszczenie

25. E. Kudlek (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRALNICZYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW UTLENIENIA Streszczenie

26. E. Kudlek, M. Dudziak, J. Bohdziewicz, G. Kamińska (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ W LABORATORYJNYM WIELOFUNKCYJNYM REAKTORZE MEMBRANOWYM Streszczenie

27. M. Kuglarz, K.Grübel (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Bielsko-Biała, PL): PROCES KOFERMENTACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z WYTŁOKAMI RZEPAKOWYMI ORAZ EFEKTYWNE OCZYSZCZANIA POWSTAŁYCH CIECZY POFERMENTACYJNYCH Streszczenie

28. A. Kęska (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wrocław, PL): OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W SPALINACH SILNIKÓW SPEŁNIAJĄCYCH NORMY EURO 4 I EURO 6 Streszczenie

29. A. Lempart, E. Kudlek, M. Dudziak (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): WYSTĘPOWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ Z MAKROGRUPY PPCPSW WODZIE BASENOWEJ Streszczenie

30. D. Madej1, A. Sobczak1,2 (1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Sosnowiec, PL; 2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Sosnowiec, PL): METODY OZNACZANIA ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH W AEROZOLU GENEROWANYM Z ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW Streszczenie

31. D. Majerek1, M. Garbacz1, S. Duda1, M. Nabrdalik2 (1) Lublin University of Technology, Lublin, PL; 2) Opole University, Department of Biotechnology and Molecular Biology, Opole, PL): SUPERVISED AND UNSUPERVISED LEARNING TECHNIQUES USED FOR GAS SENSORS ARRAY SIGNAL INTERPRETATION IN EARLY DETECTION OF MOLD CONTAMINATION IN THE BUILDINGS Streszczenie

32. D. Majerek1, M. K. Widomski2, S. Duda2 (1) Lublin University of Technology, Fundamentals of Technology Faculty Lublin, PL; 2) Lublin University of Technology, Environmental Engineering Faculty Lublin, PL ): ANALYSIS OF THE SELECTED INDICATORS OF WATER POLLUTION INTRODUCED WITH TREATED MUNICIPAL SEWAGE TO RECEIVER - THE BYSTRZYCA RIVER Streszczenie

33. J. Makuchowska-Fryc, K. Folwarczny (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): POZYSKIWANIE KATALIZATORA DO PRODUKCJI BIOPALIW ZE SKORUPY JAJ KURZYCH Streszczenie

34. R. Malmur, M. Mrowiec (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL): ZBIORNIK RETENCYJNO–PRZERZUTOWY JAKO NOWE ROZWIĄZANIE PRZERZUTU ŚCIEKÓW OPADOWYCH DO ODBIORNIKÓW WODNYCH Streszczenie

35. J. Mikšíček1, N. H.A. Nguyen1, J.S. Thomann2, S. Krishnamoorthy2, A. Ševců1 (1) Technical University of Liberec, Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations, Liberec, CZ; 2) Luxembourg Institute of Science and Technology, Materials Research and Technology, Belvaux, LU): A STUDY ON BEHAVIOR OF TWO ZNO NANOMATERIALS IN ENVIRONMENTAL WATERS. EFFECT ON RISK ASSESSMENT Streszczenie

36. A. Musz-Pomorska1, M. K. Widomski1, A. Pyła1,2 (1)Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Lublin, PL; 2) Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Lublin, PL ): ANALIZA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHLORU W GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Streszczenie

37. M. Nabrdalik (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL): PRODUKCJA KWASU INDOLILOOCTOWEGO PRZEZ ENDOFITYCZNE SZCZEPY BACILLUS Streszczenie

38. M. Nabrdalik, A. Rombel-Bryzek, E. Moliszewska (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej,Opole, PL): OCENA AKTYWNOŚCI CELULOLITYCZNEJ ASPERGILLUS VERSICOLOR Streszczenie

39. E. Nowicka, K. Grübel, A. Machnicka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Bielsko-Biała, PL): WPŁYW DEZINTEGRACJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ OSADU CZYNNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ FERMENTACJI MEZOFILOWEJ I TERMOFILOWEJ Streszczenie

40. T. Olszowski (Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Opole, PL): SKUTECZNOŚĆ USUWANIA PYŁU PODCZAS OPADÓW KRÓTKOTRWAŁYCH – WERYFIKACJA DODATKOWYCH CZYNNIKÓW Streszczenie

41. Z. Orwat, A. Dołhańczuk-Śródka (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL): CZYNNIKI BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE WPŁYWAJĄCE NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ HODOWLI DIONAEA MUSCIPULA Streszczenie

42. D. Panasiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Warszawa, PL): ANALIZA PRZEPŁYWU SUBSTANCJI DLA RTĘCI W POLSCE W 2015 R Streszczenie

43. B. Pieczykolan, I. Płonka (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Gliwice, PL): WYKORZYSTANIE OSADU NADMIERNEGO JAKO SORBENTU ODPADOWEGO DO USUWANIA BARWNIKÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH Streszczenie

44. I. Pietkun-Greber, D. Suszanowicz (Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): BADANIA WPŁYWU SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW SYSTEMÓW WENTYLACJI NA JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Streszczenie

45. I. Pietkun-Greber1, M. Sozańska2, A. Mościcki2 (1) Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL; 2) Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Hutnictwa, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice, PL): WPŁYW STĘŻENIA WODORU NA WŁAŚCIWOŚCI STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Streszczenie

46. I. Płonka, B. Pieczykolan (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Gliwice, PL): WYKORZYSTANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DO DEZINTEGRACJI OSADU POKOAGULACYJNEGO Streszczenie

47. P. Ratuszny (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): BADANIE TRANSPORTU CIEPŁA W ZŁOŻACH ZIARNISTYCH Streszczenie

48. T. Rauckyte-Żak, S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): OCENA OSADÓW Z FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GENEROWANYCH Z PRODUKCJI CHEMII BUDOWLANEJ.
Część 1. Charakterystyka osadów z jednostopniowego podczyszczania Streszczenie

49. T. Rauckyte-Żak, S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): OCENA OSADÓW Z FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GENEROWANYCH Z PRODUKCJI CHEMII BUDOWLANEJ.
Część 2. Charakterystyka osadów z dwustopniowego podczyszczania Streszczenie

50. D. Silvestri1, S. Wacławek1, E. Kudlek2, V. V.T. Padil1, M. Stuchlík1, L. Voleský1, P. Kejzlar1 , M. Černík1 (1) Technical University of Liberec, Centre for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, Liberec, CZ; 2) Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering, Gliwice, PL): TiO2 IMMOBILISED ON BIOPOLYMER NANOFIBERS FOR THE REMOVAL OF BISPHENOL A AND DICLOFENAC FROM WATER Streszczenie

51. R. Smoła, J. Gołębiowska, A. Żelazna (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL): BADANIE WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ UKŁADU Z MODUŁEM PELTIERA W ZALEZNOŚCI OD PARAMETRÓW PRĄDU ZASILAJĄCEGO WENTYLATOR Streszczenie

52. E. Sperczyńska (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowisk;, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): WYKORZYSTANIE PROCESU STRĄCANIA DO OCZYSZCZANIA CIECZY OSADOWYCH Streszczenie

53. M. Sporek, M. Wilhelm (Uniwersytet Opolski, Opole PL): Monitoring populacji dzika (Sus scrofa) Streszczenie

54. E. Szczyrba1, A. Gąszczak1, G. Bartelmus1, D. Janecki2 (1) Polska Akademia Nauk, Instytut Inżynierii Chemicznej, Gliwice, PL; 2) Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): MODELOWANIE PROCESU KOMETABOLICZNEGO ROZKŁADU 4-CHLOROFENOLU PRZEZ SZCZEP STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA KB2 W OBECNOŚCI FENOLU JAKO SUBSTRATU WZROSTOWEGO Streszczenie

55. M. Szwed, M. Żelezik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, PL): OCENA WPŁYWU PSZOK-ÓW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIATU SKARŻYSKIEGO Streszczenie

56. R. Torres-Mendieta1, R. Mondragón3, V. Puerto-Belda2, O. Mendoza-Yero2, J. Lancis2, J.E. Juliá3, G. Mínguez-Vega2 (1) Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Technical University of Liberec, Liberec, CZ; 2) Universitat Jaume I, GROC·UJI, Institute of New Imaging Technologies, Castellón, ES; 3) Universitat Jaume I., Departamento de Ingenieria Mecánicay Construcción, Castellon de la Plana, ES): METAL BASED SOLAR VOLUMETRIC ABSORBERS SYNTHESIZED BY PULSED LASER ABLATION IN LIQUIDS Streszczenie

57. M. Tylman, K. Snochowska, K. Kamiński (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SPEKTROFOTOMETRII FTIR Streszczenie

58. S. Werle1, W. Uchman2, Ł. Ziółkowski1, M. Chabiński1 (1)Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Gliwice, PL): ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU ZASTOSOWANIA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH DLA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Streszczenie

59. S. Werle1, Ł. Ziółkowski1, C. Tomescu2, V. Rusu1, A. Milandru1 (1) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Instytut Badań Energetyki, Bukareszt, RO): WYKORZYSTANIE TECHNIKI FTIR-ATR DO BADANIA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI Streszczenie

60. S. Werle1, Ł. Ziółkowski1, C. Tomescu2, V. Rusu2, A. Milandru2, M. Pogrzeba3, J. Krzyżak3 (1) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Instytut Badań Energetyki, Bukareszt, RO; 3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, PL): WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE SMÓŁ I POPIOŁÓW POCHODZĄCYCH Z PROCESU ZGAZOWANIA MISKANTA OLBRZYMEGO ORAZ ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI Streszczenie

61. M. Wiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, PL): OPTYMALIZACJA ZBIORNIKÓW WSTĘPNYCH W COFCE ZBIORNIKA WŁODZIENIN W ASPEKCIE POPRAWY JAKOŚCI WÓD Streszczenie

62. M.K. Widomski1, A. Musz-Pomorska1, W. Stępniewski1, R. Horn2 (1) Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL; 2) Institute for Plant Nutrition and Soil Science, CAU Kiel, Kiel, DE): MODELOWANIE MIGRACJI BENZENU PRZEZ SPĘKANĄ ZAGĘSZCZONĄ BARIERĘ ILASTĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH Streszczenie

63. S. Wierzba, S. Golasz (Uniwersytet Opolski, Opole, PL): BIOSORPCJA CR (III) Z ROZTWORÓW WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM BIOMASY ALG SPIRULINA MAXIMA Streszczenie

64. S. Wierzba; A. Dzieniszewska (Uniwersytet Opolski, Opole, PL): BIOSORPCJA CU(II) Z ROZTWORÓW WODNYCH PRZEZ MODYFIKOWANA BIOMASĘ PALMARIA PALMATA Streszczenie

65. P. Wolski (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL): POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI, JAKO PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Streszczenie

66. J. Wyczarska-Kokot, A. Lempart, M. Dudziak (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): ZAWARTOŚĆ CHLORU W RÓŻNYCH PUNKTACH NIECKI BASENOWEJ - ANALIZA RYZYKA DLA ZDROWIA KĄPIĄCYCH SIĘ Streszczenie

67. M. Wyszkowski, A. Ziółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Środowiska, Olsztyn, PL): WPŁYW BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO I SUBSTANCJI NEUTRALIZUJĄCYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY Streszczenie

68. R. Włostowski, A. Janicka, M. Skrętowicz, J. Woźniak, M. Zawiślak (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wrocław, PL): PÓŁTECHNOLOGICZNE BADANIA BIOMASY W PROCESIE WYTWARZANIA GAZU SYNTETYCZNEGO DO ZASILANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH Streszczenie

69. A. Zakrzewska, M. Łój-Pilch (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): MATERIAŁ PRZEWODÓW A ICH NIEZAWODNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Streszczenie

70. A. Zaremba1, T. Rodziewicz2, M. Wacławek2 (1) Politechnika Częstochowska, Wydział Elektrotechniczny, Częstochowa PL; 2) Uniwersytet Opolski, Zakład Badań Fizykochemicznych, Opole, PL): WPŁYW MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Streszczenie

71. P. Zawadzki, E. Kudlek, M. Dudziak (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): WPŁYW RODZAJU FOTOKATALIZATORA I ODCZYNU ROZTWORU NA EFEKTYWNOŚĆ FOTOKATALITYCZNEGO ROZKŁADU BISFENOLU A Streszczenie

72. I. Zawieja (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL): BIOGAZ Z OSADÓW NADMIERNYCH PODDANYCH TERMOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ Streszczenie

73. Z. Ziembik, A. Dołhańczuk-Śródka (Uniwersytet Opolski, Opole PL): ZASTOSOWANIE ANALIZY ZMIENNYCH ZŁOŻONYCH (CoDA) DO OCENY MECHANIZMÓW PROCESÓW ŚRODOWISKOWYCH Streszczenie

74. I. Zimoch, E. Bartkiewicz (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): MODELOWANIE WIEKU WODY JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ Streszczenie

75. I. Zimoch, J. Paciej (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): RYZYKO ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH WYWOŁANE SKAŻENIAMI MIKROBIOLOGICZNYMI WODY Streszczenie

76. K. Ćwirko1 , E. Tomczak2 , D. Szaniawska1 (1) Maritime University of Szczecin, Szczecin, PL; 2) Lodz University of Technology, Łódź, PL): EXPERIMENTAL STUDIES ON SEPARATION OF OIL AND PEPTIDES FROM SALINE WASTEWATERS WITH THE USE OF CERAMIC MEMBRANES Streszczenie

77. K. Ćwirko1, E. Tomczak2, D. Szaniawska1, R. Buczkowski3 (1) Maritime University of Szczecin, Szczecin, PL; 2) Lodz University of Technology, Łódź, PL; 3) Westpomeranian University of Technology, Szczecin, PL): EXPERIMENTAL STUDIES AND IDENTIFICATION OF FOULING MECHANISM IN THE UF PROCESS OF OILY WASTEWATERS WITH SALT Streszczenie

78. G. Łagód1, D. Majerek2, Z. Suchorab1 (1) Lublin University of Technology, Environmental Engineering Faculty, Lublin, PL; 2) Lublin University of Technology, Fundamentals of Technology Faculty, Lublin, PL): CHANGES OF PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC ORGANISM COMMUNITY STRUCTURE OF PECTON SAMPLED IN WWTP FOLLOWING DEVICES Streszczenie

79. E. Łaskawiec, M. Dudziak, J. Wyczarska-Kokot (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): DOBÓR WARUNKÓW ODZYSKU WODY ZE STRUMIENIA POPŁUCZYN Z INSTALACJI WODY BASENOWEJ Streszczenie

80. M. Łój-Pilch, A. Zakrzewska, E. Zielewicz (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): ROZPOZNAWANIE ZJAWISK NIEKORZYSTNYCH MOGĄCYCH STWARZAĆ RYZYKO NA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Streszczenie

81. P. Świsłowski, M. Rajfur, T. Rodziewicz (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL): FOTOWOLTAIKA W SAMODZIELNEJ KATEDRZE BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKOLARNEJ Streszczenie

82. V. Štěpánek1,2, J. Loskot1, M. Smolík1, L. Hyšplerová1, J. Kříž1 (1) Faculty of Science, University of Hradec Králové, CZ; 2) Coal power plant Chvaletice, CZ): REDUCTION OF PARTICULATE MATTER AND MERCURY EMISSIONS FROM COAL POWER PLANTS, COMPARATIVE EMISSION MODELING IN CZ-PL REFERENCE POINTS Streszczenie

83. S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): BADANIA NAD PODCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW Z PROCESU MOKREGO WYTOPU TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH
Part 1. Oczyszczanie z zastosowaniem mobilnego zestawu badawczego Streszczenie

84. S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): BADANIA NAD PODCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW POKONDENSACYJNYCH GENEROWANYCH W PROCESIE UTYLIZACJI MATERIAŁU POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Streszczenie

85. S. Żak, T. Rauckyte-Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): OCENA OSADÓW GENEROWANYCH NA DWÓCH INSTALACJACH FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Z MAŁOTONAŻOWYCH PRODUKCJI Streszczenie