Wystapienia ustne

1. K. Badora, R. Wróbel (Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Opole, PL): PRZESTRZENNY POTENCJAŁ ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE, W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH I NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Streszczenie

2. M. Broniszewski1, S. Werle2 (1) Bulten Polska S.A., Bielsko-Biała, PL; 2) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL): OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO W CELU ZASPOKOJENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC GRZEWCZĄ W ZAKŁADZIE BULTEN POLSKA S.A. Streszczenie

3. Á. Bálint1, J. Fekete2 (1) Óbuda University, Institute of Environmental Engineering, Budapest, HU; 2) Szent István University, Gödöllő, HU): EFFECT OF PUBLIC TRANSPORT FOR HEAVY METAL CONCENTRATION IN THE SOILS Streszczenie

4. J. Czerwińska1, O. Namiecińska1, G. Wielgosiński1, R. Cichowicz2 (1)Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Inżynierii Środowiska, Łódź, PL; 2) Politechnika Łódzka, Wydział Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Łódź, PL): REDUKCJA EMISJI TLENKÓW AZOTU NA KATALIZATORZE SCR Streszczenie

5. M. Janas, Al. Zawadzka (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Inżynierii Środowiska, Łódź, PL): OCENA MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH Streszczenie

6. H. Kierzkowska-Pawlak, E. Kruszczak, J. Tyczkowski (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): NOWE NIEOROGANICZNE NANOKATALIZATORY DO PRZYSPIESZENIA WYCHWYTYWANIA CO2 Streszczenie

7. E. Kruszczak, H. Kierzkowska - Pawlak (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): BADANIE KINETYKI ABSORPCJI CO2 W MIESZANINIE AMIN DEEA I MAPA Streszczenie

8. M. Kutyłowska (Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wrocław, PL): DRZEWA REGRESYJNE JAKO NARZĘDZIE DO PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INTENSYWNOŚCI USZKODZEŃ Streszczenie

9. A. Kwiecińska, J. Figa, M. Chrubasik, K. Rychlewska (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, PL): ZANIECZYSZCZENIA PRIORYTETOWE W ŚCIEKACH KOKSOWNICZYCH – METODY OZNACZANIA I USUWANIA Streszczenie

10. K. Kózka, M. Wiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, PL): ANALIZA WALORÓW UŻYTKOWYCH WODY RZEKI BIAŁA GŁUCHOŁASKA NA OBSZARZE POLSKIEJ CZĘŚCI ZLEWNI Streszczenie

11. D. Madej1, A. Sobczak1,2 (1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Sosnowiec, PL; 2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Sosnowiec, PL): ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH W AEROZOLU WYTWARZANYM Z ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW Streszczenie

12. E. Moliszewska1, A. Gawdzik Jr. 2, A. Rombel–Bryzek1 (1) Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Opole, PL; 2) Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław, PL): WPŁYW RODZAJU WODY NA POCZĄTKOWĄ WEGETACJĘ ROŚLI NA PRZYKŁADZIE BURAKA CUKROWEGO Streszczenie

13. O. Namiecińska1, J. Czerwińska1, G. Wielgosiński1, R. Cichowicz2 (1)Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Inżynierii Środowiska, Łódź, PL; 2) Politechnika Łódzka, Wydział Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Łódź, PL): OCENA ODDZIAŁYWANIA NA STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIWA ALTERNATYWNEGO W PORÓWNANIU DO KONWENCJONALNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ Streszczenie

14. D. Nieweś, M. Kaniewski, D. Popławski, M. Huculak-Mączka, E. Klem-Marciniak, J. Hoffmann, K.Hoffmann (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wrocław, PL): WYKORZYSTANIE PROGRAMU ASPEN PLUS DO OPTYMALIZACJI UTLENIANIA TLENKÓW AZOTU W PROCESIE OTRZYMYWANIA KWASU AZOTOWEGO(V) Streszczenie

15. G. Oloś ( University of Opole, Faculty of Natural Sciences and Technology, Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Opole, PL): ANTLER ANOMALIES OF CERVIDAE FAMILY MEMBERS IN OPOLE VOIVODESHIP Streszczenie

16. T. Olszowski (Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Politechnika Opolska, Opole, PL): PORÓWNANIE USUWANIA PM10 NA OBSZARACH MIASTA I WSI Streszczenie

17. A. Pacia1, S. Duda2, A. Dołhańczuk-Śródka1, Ł. Guz2, G. Łagód2 (1) Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL; 2) Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL): ELEKTRONICZNY NOS JAKO NARZĘDZIE DO WSTĘPNEJ KLASYFIKACJI WÓD DRENAŻOWYCH Streszczenie

18. D. Panasiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,Warszawa, PL): ZASTOSOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DO WYBORU METOD REDUKCJI EMISJI RTĘCI W POLSCE Streszczenie

19. M. Plata-Gryl, G. Boczkaj (Gdansk University of Technology, Chemical Faculty, Department of Chemical and Process Engineering, Gdansk, PL): NEW METHOD OF ISOLATION OF ASPHALTENES HAVING REPRODUCIBLE PURITY AND SORPTIVE PROPERTIES AS SORBENTS FOR SEPARATION TECHNIQUES Streszczenie

20. K. Sobala, H. Kierzkowska-Pawlak (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): WYZNACZANIE CIEPŁA ABSORPCJI CO2 W WODNYCH ROZTWORACH AMIN Streszczenie

21. D. Suszanowicz (Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): WPŁYW DACHÓW ZIELONYCH NA PARAMETRY ŚRODOWISKA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH Streszczenie

22. A. Szulecka, M. Bogacki (Akademia Górniczo Hutnicza(AGH), Kraków, PL): WSTĘPNA OCENA WIELKOŚCI EMISJI BIOGENICZNYCH LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z OBSZARU POLSKI. STUDIUM PRZYPADKU: LIPIEC 2015 Streszczenie

23. T. Tõnutare1, K. Krebstein1 , A. Toomsoo1, L. Szajdak2, L. Soobik3 , M. Jürgens1 , R. Kõlli1 (1) Estonian University of Life Sciences, Tartu, EE; 2) Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznan, PL; 3) University of Tartu, College of Foreign Languages and Cultures, Department of English Studies, Tartu, EE): FACTORS INFLUENCING THE DISTRIBUTION OF ARABLE SOILS BY THEIR PHOSPHORUS CONTENT CLASSES IN DEPENDENT OF THE USED METHODS OF ANALYSIS Streszczenie

Postery

1. M. Adamczak, G. Kamińska, J. Bohdziewicz (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody I Ścieków, Gliwice, PL): WPŁYW STĘŻENIA POLIMERU I NANORUREK WĘGLOWYCH W POLIMEROWYCH MEMBRANACH NANOKOMPOZYTOWYCH NA RETENCJĘ KOFEINY W PROCESIE ULTRAFILTRACJI Streszczenie

2. E. Adamek, W. Baran, L. Krumpholtz, B. Pelczar (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): BADANIA PODATNOŚCI TYLOZYNY NA DEGRADACJĘ W REAKCJACH FOTOCHEMICZNYCH Streszczenie

3. E. Adamek, W. Baran, R. Adamczyk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): ABIOTYCZNA HYDROLIZA WYBRANYCH ANTYBIOTYKÓW STOSOWANYCH W WETERYNARII, TOKSYCZNOŚĆ PRZEWLEKŁA PRODUTÓW Streszczenie

4. A. Adamiec, L. Przywara (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Bielsko-Biała, PL): ZMIANY SKŁADU MATERII ORGANICZNEJ PODCZAS OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Streszczenie

5. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, S. Waclawek, M. Černík (Technical University of Liberec, Liberec, CZ): ALNUS GLUTINOSA UPTAKE OF HEXACHLOROCYCLOHEXANES Streszczenie

6. W. Baran, E. Adamek, A. Szymkiewicz, J. Wilk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): KINETYKA BIODEGRADACJI SULFATIAZOLU I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW TEGO PROCESU Streszczenie

7. W. Baran, E. Adamek, K. Wiśniewska, M. Cholewiński (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL): BADANIE MECHANIZMÓW INICJACJI PROCESU FOTOKATALITYCZNEJ DEGRADACJI LEKÓW SULFONAMIDOWYCH W UKŁADZIE TiO2/FeCl3 Streszczenie

8. B. Bień (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): WPŁYW SPOSOBU KONDYCJONOWANIA NA JAKOŚĆ CIECZY OSADOWYCH PO PROCESIE MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Streszczenie

9. M.S. Brodowska, M. Kurzyna-Szklarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Lublin, PL): OCENA BIAKUMULACJI WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W PRODUKTACH ROŚLINNYCH W BADANIACH MODELOWYCH Streszczenie

10. M.S. Brodowska, M. Kurzyna-Szklarek, T. Filipek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Lublin, PL): OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH GLEB AGROEKOSYSTEMÓW W ASPEKCIE NIEZBILANSOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO Streszczenie

11. R. Cichowicz1, G. Wielgosiński2 (1) Lodz University of Technology, Faculty of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Łódź, PL; 2) Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, Łódź, PL ): ANALIZA ZMIAN POLA IMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W WYBRANYCH MIASTACH W POLSCE I W NIEMCZECH Streszczenie

12. I. Deska, M. Mrowiec, E. Ociepa (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL ): WPŁYW SPOSOBU ROZMIESZCZENIA HYDROŻELU W SUBSTRACIE NA ZDOLNOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW Streszczenie

13. L. Dąbrowska (Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Częstochowa, PL): SKUTECZNOŚĆ USUWANIA MATERII ORGANICZNEJ Z WODY POWIERZCHNIOWEJ Z ZASTOSOWANIEM CHLORKU POLIGLINU Streszczenie

14. J. Grzyb, K. Frączek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Mikrobiologii, Kraków, PL): MIKROFLORA POWIETRZA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ DLA ZWIERZĄT W OGRODZIE Streszczenie

15. S. Hoffman (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): ZMIANY POZIOMU STĘŻEŃ IMISYJNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W MIEJSCOWOŚCIACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Streszczenie

16. M. Huculak-Mączka, D. Nieweś, M. Kaniewski, J. Hoffmann, K. Hoffmann (Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL): OPIS MATEMATYCZNY OCZYSZCZANIA EKSTRAKCYJNEGO KWASU FOSFOROWEGO Z UŻYCIEM ETERU DIIZOPROPYLOWEGO Streszczenie

17. A. Kalinichenko1, V. Havrysh2 (1) Uniwersytet Opolski, Opole, PL; 2) Mykolajowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, UA): ŚRODOWISKOWO PRZYJAZNE WYKORZYSTANIE PALIW: GOSPODARCZY WYMIAR WYKONALNOŚCI Streszczenie

18. M. Kaniewski, D. Popławski, D. Nieweś, E. Klem-Marciniak, J. Hoffmann, K. Hoffmann (Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL): BADANIA WPŁYWU DODATKU SIARCZANU POTASU NA STABILNOŚĆ TERMICZNĄ MIESZANIN AZOTANU AMONU ORAZ CHLORKU POTASU Streszczenie

19. B. Karwowska (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Częstochowa, PL): WPŁYW EKSTRAKCJI KWASEM CYTRYNOWYM NA FRAKCJE METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH Streszczenie

20. B. Karwowska, Li. Dąbrowska (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): BIODOSTĘPNOŚĆ METALI CIĘŻKICH W KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Streszczenie

21. R. Kozłowski1, J. Przybylska2, M. Szwed1,2 (1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, PL; 2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce, PL): CHEMIZM MAŁYCH RZEK WYŻYNNYCH GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – METALE CIĘŻKIE Streszczenie

22. R. Kozłowski1, M. Szwed1,2, K. Jarzyna2, J. Przybylska2 (1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, PL; 2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce, PL): ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W POKRYWIE ŚNIEŻNEJ W REJONIE OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Streszczenie

23. E. Kudlek (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRALNICZYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW UTLENIENIA Streszczenie

24. E. Kudlek, M. Dudziak, J. Bohdziewicz, G. Kamińska (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ W LABORATORYJNYM WIELOFUNKCYJNYM REAKTORZE MEMBRANOWYM Streszczenie

25. M. Kuglarz, K.Grübel (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Bielsko-Biała, PL): PROCES KOFERMENTACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z WYTŁOKAMI RZEPAKOWYMI ORAZ EFEKTYWNE OCZYSZCZANIA POWSTAŁYCH CIECZY POFERMENTACYJNYCH Streszczenie

26. A. Kęska (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wrocław, PL): OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W SPALINACH SILNIKÓW SPEŁNIAJĄCYCH NORMY EURO 4 I EURO 6 Streszczenie

27. A. Lempart, E. Kudlek, M. Dudziak (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): WYSTĘPOWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ Z MAKROGRUPY PPCPSW WODZIE BASENOWEJ Streszczenie

28. D. Madej1 , A. Sobczak1,2 (1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Sosnowiec, PL; 2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Sosnowiec, PL): METODY OZNACZANIA ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH W AEROZOLU GENEROWANYM Z ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW Streszczenie

29. R. Malmur, M. Mrowiec (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL): ZBIORNIK RETENCYJNO–PRZERZUTOWY JAKO NOWE ROZWIĄZANIE PRZERZUTU ŚCIEKÓW OPADOWYCH DO ODBIORNIKÓW WODNYCH Streszczenie

30. J. Mikšíček1, N. H.A. Nguyen1, J.S. Thomann2, S. Krishnamoorthy2, A. Ševců1 (1) Technical University of Liberec, Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations, Liberec, CZ; 2) Luxembourg Institute of Science and Technology, Materials Research and Technology, Belvaux, LU): A STUDY ON BEHAVIOR OF TWO ZNO NANOMATERIALS IN ENVIRONMENTAL WATERS. EFFECT ON RISK ASSESSMENT Streszczenie

31. A. Musz-Pomorska1, M. K. Widomski1, A. Pyła1,2 (1)Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Lublin, PL; 2) Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Lublin, PL ): ANALIZA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHLORU W GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Streszczenie

32. M. Nabrdalik (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL): PRODUKCJA KWASU INDOLILOOCTOWEGO PRZEZ ENDOFITYCZNE SZCZEPY BACILLUS Streszczenie

33. M. Nabrdalik, A. Rombel-Bryzek, E. Moliszewska (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej,Opole, PL): OCENA AKTYWNOŚCI CELULOLITYCZNEJ ASPERGILLUS VERSICOLOR Streszczenie

34. E. Nowicka, K. Grübel, A. Machnicka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Bielsko-Biała, PL): WPŁYW DEZINTEGRACJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ OSADU CZYNNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ FERMENTACJI MEZOFILOWEJ I TERMOFILOWEJ Streszczenie

35. T. Olszowski (Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Opole, PL): SKUTECZNOŚĆ USUWANIA PYŁU PODCZAS OPADÓW KRÓTKOTRWAŁYCH – WERYFIKACJA DODATKOWYCH CZYNNIKÓW Streszczenie

36. Z. Orwat, A. Dołhańczuk-Śródka (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL): CZYNNIKI BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE WPŁYWAJĄCE NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ HODOWLI DIONAEA MUSCIPULA Streszczenie

37. D. Panasiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Warszawa, PL): ANALIZA PRZEPŁYWU SUBSTANCJI DLA RTĘCI W POLSCE W 2015 R Streszczenie

38. B. Pieczykolan, I. Płonka (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Gliwice, PL): WYKORZYSTANIE OSADU NADMIERNEGO JAKO SORBENTU ODPADOWEGO DO USUWANIA BARWNIKÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH Streszczenie

39. I. Pietkun-Greber, D. Suszanowicz (Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): BADANIA WPŁYWU SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW SYSTEMÓW WENTYLACJI NA JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Streszczenie

40. I. Płonka, B. Pieczykolan (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Gliwice, PL): WYKORZYSTANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DO DEZINTEGRACJI OSADU POKOAGULACYJNEGO Streszczenie

41. T. Rauckyte-Żak, S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): OCENA OSADÓW Z FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GENEROWANYCH Z PRODUKCJI CHEMII BUDOWLANEJ.
Część 1. Charakterystyka osadów z jednostopniowego podczyszczania Streszczenie

42. T. Rauckyte-Żak, S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): OCENA OSADÓW Z FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GENEROWANYCH Z PRODUKCJI CHEMII BUDOWLANEJ.
Część 2. Charakterystyka osadów z dwustopniowego podczyszczania Streszczenie

43. D. Silvestri1, S. Wacławek1, E. Kudlek2, V. V.T. Padil1, M. Stuchlík1, L. Voleský1, P. Kejzlar1 , M. Černík1 (1) Technical University of Liberec, Centre for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, Liberec, CZ; 2) Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering, Gliwice, PL): TiO2 IMMOBILISED ON BIOPOLYMER NANOFIBERS FOR THE REMOVAL OF BISPHENOL A AND DICLOFENAC FROM WATER Streszczenie

44. R. Smoła, J. Gołębiowska, A. Żelazna (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL): BADANIE WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ UKŁADU Z MODUŁEM PELTIERA W ZALEZNOŚCI OD PARAMETRÓW PRĄDU ZASILAJĄCEGO WENTYLATOR Streszczenie

45. E. Sperczyńska (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowisk;, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL): WYKORZYSTANIE PROCESU STRĄCANIA DO OCZYSZCZANIA CIECZY OSADOWYCH Streszczenie

46. E. Szczyrba1, A. Gąszczak1, G. Bartelmus1, D. Janecki2 (1) Polska Akademia Nauk, Instytut Inżynierii Chemicznej, Gliwice, PL; 2) Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL): MODELOWANIE PROCESU KOMETABOLICZNEGO ROZKŁADU 4-CHLOROFENOLU PRZEZ SZCZEP STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA KB2 W OBECNOŚCI FENOLU JAKO SUBSTRATU WZROSTOWEGO Streszczenie

47. R. Torres-Mendieta1, R. Mondragón3, V. Puerto-Belda2, O. Mendoza-Yero2, J. Lancis2, J.E. Juliá3, G. Mínguez-Vega2 (1) Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Technical University of Liberec, Liberec, CZ; 2) Universitat Jaume I, GROC·UJI, Institute of New Imaging Technologies, Castellón, ES; 3) Universitat Jaume I., Departamento de Ingenieria Mecánicay Construcción, Castellon de la Plana, ES): METAL BASED SOLAR VOLUMETRIC ABSORBERS SYNTHESIZED BY PULSED LASER ABLATION IN LIQUIDS Streszczenie

48. M. Tylman, K. Snochowska, K. Kamiński (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL): ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SPEKTROFOTOMETRII FTIR Streszczenie

49. S. Werle1, W. Uchman2, Ł. Ziółkowski1, M. Chabiński1 (1)Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Gliwice, PL): ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU ZASTOSOWANIA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH DLA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Streszczenie

50. S. Werle1, Ł. Ziółkowski1, C. Tomescu2, V. Rusu1, A. Milandru1 (1) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Instytut Badań Energetyki, Bukareszt, RO): WYKORZYSTANIE TECHNIKI FTIR-ATR DO BADANIA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI Streszczenie

51. S. Werle1, Ł. Ziółkowski1, C. Tomescu2, V. Rusu2, A. Milandru2, M. Pogrzeba3, J. Krzyżak3 (1) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Instytut Badań Energetyki, Bukareszt, RO; 3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, PL): WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE SMÓŁ I POPIOŁÓW POCHODZĄCYCH Z PROCESU ZGAZOWANIA MISKANTA OLBRZYMEGO ORAZ ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI Streszczenie

52. M. Wiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, PL): OPTYMALIZACJA ZBIORNIKÓW WSTĘPNYCH W COFCE ZBIORNIKA WŁODZIENIN W ASPEKCIE POPRAWY JAKOŚCI WÓD Streszczenie

53. M.K. Widomski1, A. Musz-Pomorska1, W. Stępniewski1, R. Horn2 (1) Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL; 2) Institute for Plant Nutrition and Soil Science, CAU Kiel, Kiel, DE): MODELOWANIE MIGRACJI BENZENU PRZEZ SPĘKANĄ ZAGĘSZCZONĄ BARIERĘ ILASTĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH Streszczenie

54. S. Wierzba, S. Golasz (Uniwersytet Opolski, Opole, PL): BIOSORPCJA CR (III) Z ROZTWORÓW WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM BIOMASY ALG SPIRULINA MAXIMA Streszczenie

55. S. Wierzba; A. Dzieniszewska (Uniwersytet Opolski, Opole, PL): BIOSORPCJA CU(II) Z ROZTWORÓW WODNYCH PRZEZ MODYFIKOWANA BIOMASĘ PALMARIA PALMATA Streszczenie

56. P. Wolski (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL): POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI, JAKO PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Streszczenie

57. J. Wyczarska-Kokot, A. Lempart, M. Dudziak (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): ZAWARTOŚĆ CHLORU W RÓŻNYCH PUNKTACH NIECKI BASENOWEJ - ANALIZA RYZYKA DLA ZDROWIA KĄPIĄCYCH SIĘ Streszczenie

58. M. Wyszkowski, A. Ziółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Środowiska, Olsztyn, PL): WPŁYW BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO I SUBSTANCJI NEUTRALIZUJĄCYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY Streszczenie

59. R. Włostowski, A. Janicka, M. Skrętowicz, J. Woźniak, M. Zawiślak (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wrocław, PL): PÓŁTECHNOLOGICZNE BADANIA BIOMASY W PROCESIE WYTWARZANIA GAZU SYNTETYCZNEGO DO ZASILANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH Streszczenie

60. A. Zakrzewska, M. Łój-Pilch (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): MATERIAŁ PRZEWODÓW A ICH NIEZAWODNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Streszczenie

61. P. Zawadzki, E. Kudlek, M. Dudziak (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): WPŁYW RODZAJU FOTOKATALIZATORA I ODCZYNU ROZTWORU NA EFEKTYWNOŚĆ FOTOKATALITYCZNEGO ROZKŁADU BISFENOLU A Streszczenie

62. I. Zawieja (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL): BIOGAZ Z OSADÓW NADMIERNYCH PODDANYCH TERMOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ Streszczenie

63. I. Zimoch, E. Bartkiewicz (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): MODELOWANIE WIEKU WODY JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ Streszczenie

64. I. Zimoch, J. Paciej (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): RYZYKO ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH WYWOŁANE SKAŻENIAMI MIKROBIOLOGICZNYMI WODY Streszczenie

65. E. Łaskawiec, M. Dudziak, J. Wyczarska-Kokot (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): DOBÓR WARUNKÓW ODZYSKU WODY ZE STRUMIENIA POPŁUCZYN Z INSTALACJI WODY BASENOWEJ Streszczenie

66. M. Łój-Pilch, A. Zakrzewska, E. Zielewicz (Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL): ROZPOZNAWANIE ZJAWISK NIEKORZYSTNYCH MOGĄCYCH STWARZAĆ RYZYKO NA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Streszczenie

67. P. Świsłowski, M. Rajfur, T. Rodziewicz (Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL): FOTOWOLTAIKA W SAMODZIELNEJ KATEDRZE BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKOLARNEJ Streszczenie

68. V. Štěpánek1,2, J. Loskot1, M. Smolík1, L. Hyšplerová1, J. Kříž1 (1) Faculty of Science, University of Hradec Králové, CZ; 2) Coal power plant Chvaletice, CZ): REDUCTION OF PARTICULATE MATTER AND MERCURY EMISSIONS FROM COAL POWER PLANTS, COMPARATIVE EMISSION MODELING IN CZ-PL REFERENCE POINTS Streszczenie

69. S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): BADANIA NAD PODCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW Z PROCESU MOKREGO WYTOPU TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH
Part 1. Oczyszczanie z zastosowaniem mobilnego zestawu badawczego Streszczenie

70. S. Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): BADANIA NAD PODCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW POKONDENSACYJNYCH GENEROWANYCH W PROCESIE UTYLIZACJI MATERIAŁU POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Streszczenie

71. S. Żak, T. Rauckyte-Żak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL): OCENA OSADÓW GENEROWANYCH NA DWÓCH INSTALACJACH FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Z MAŁOTONAŻOWYCH PRODUKCJI Streszczenie