E. Adamek, W. Baran, L. Krumpholtz, B. Pelczar
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL

BADANIA PODATNOŚCI TYLOZYNY NA DEGRADACJĘ W REAKCJACH FOTOCHEMICZNYCH


Tylozyna jest antybiotykiem makrolidowym powszechnie stosowanym w przemysłowej hodowli zwierząt. Wraz z odpadami pohodowlanymi lek ten przedostaje się do środowiska. Fakt ten sprzyja rozwojowi lekooporności na makrolidy mikroorganizmów środowiskowych a w następstwie u patogenów. Celem badań było określenie podatności tylozyny na fotodegradację inicjowaną promieniowaniem UVA prowadzoną w obecności wybranych układów katalitycznych. Porównywano kinetykę fotodegradacji badanego antybiotyku spowodowaną wyłącznie naświetlaniem promieniowaniem UVA oraz zachodzącą w obecności TiO2-P25 (Aeroxide®), TiO2-P25/FeCl3 oraz FeCl3. Badania prowadzono w warunkach aerobowych oraz w anaerobowych (w atmosferze argonu). Stwierdzono, że samo naświetlanie roztworów tylozyny powoduje wyłącznie izomeryzację tego antybiotyku. Podczas naświetlania roztworów zawierających fotokatalizator, z wyjątkiem eksperymentu z TiO2-P25 w warunkach anaerobowych, w każdym pozostałym przypadku, niezależnie od warunków tlenowych obserwowano degradację leku. Szybkość tego procesu wzrastała w szeregu:
TiO2-P25(O2) << TiO2-P25/FeCl3 (Ar) < TiO2-P25/FeCl3 (O2) << FeCl3 (Ar) < FeCl3 (O2)

Słowa kluczowe: tylozyna, antybiotyki makrolidowe, środowisko, fotokataliza.