B. Karwowska
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Częstochowa, PL

WPŁYW EKSTRAKCJI KWASEM CYTRYNOWYM NA FRAKCJE METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH


Metale ciężkie charakteryzują się ruchliwością i transportem w środowisku w wyniku zmian warunków panujących w ekosystemie. Są one szczególnie niebezpieczne dla środowiska Osady ściekowe kumulują różnorodne zanieczyszczenia zarówno nieorganiczne i organiczne. Wśród nich związki metali ciężkich stanowią grupę substancji chemicznych, które są toksyczne dla człowieka, nie ulegające biodegradacji i kumulujące się w organizmach żywych. Ostatnio usuwanie metali ciężkich z osadów ściekowych za pomocą roztworów różnych związków chemicznych oraz analizy przemian i dystrybucji metali w osadach cieszy się dużym zainteresowaniem. Celem prezentowanej pracy jest określenie wpływu ekstrakcji przy użyciu wodnego roztworu kwasu cytrynowego na formy i mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych. Efektywność kwasu cytrynowego śledzono poddając próbki osadów wymywaniu za pomocą 0.10M roztworu kwasu cytrynowego. Osady przed i po ekstrakcji poddano procedurze analizy sekwencyjnej metodą BCR w celu oznaczenia zawartości cynku, miedzi, niklu, ołowiu i kadmu w poszczególnych frakcjach osadów, oznaczono również całkowitą zawartość metali. Roztwór kwasu cytrynowego okazał się efektywnym ekstrahentem do wyodrębniania metali z osadów. Metale usuwane były ze wszystkich frakcji, jednak nie w takim samym stopniu. Cynk był wymywany głównie z frakcji II i III. Z kolei ilość miedzi zmniejszała się znacząco we frakcji III. Największe zmiany w ilości niklu były we frakcji II oraz I i III. Zmiany w ilości ołowiu największe były we frakcjach III i IV. Zmiany zawartości kadmu obserwowane były głównie we frakcji III.

Badania wykonano w ramach realizacji projektu badawczego: BS–PB –402–301/2011

Słowa kluczowe: osady ściekowe, frakcjonowanie metali ciężkich, ekstrakcja kwasem cytrynowym