E. Kudlek, M. Dudziak, J. Bohdziewicz, G. Kamińska
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

USUWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ W LABORATORYJNYM WIELOFUNKCYJNYM REAKTORZE MEMBRANOWYM


Hybrydowe układy oczyszczania ścieków oparte o zaawansowane procesy utleniania i techniki membranowe stanowią alternatywę nie tylko do konwencjonalnych układów oczyszczania strumieni wodnych, ale również do układów sekwencyjnych bazujących na pogłębionych procesach oczyszczania. W pracy przedstawiono ocenę stopnia usunięcia mikrozanieczyszczeń organicznych z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – antracenu i bezno(a)pirenu oraz domieszek przemysłowych tj. pentachlorofenolu i oktylofenolu, jak i związków farmaceutycznych – diklofenaku ze oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych na poszczególnych etapach cyklu pracy fotokatalitycznego laboratoryjnego wielofunkcyjnego reaktora membranowego. Proces oczyszczania realizowano bez i z dodatkiem katalizatora w postaci komercyjnego ditlenku tytanu. Dobrane parametry pracy reaktora umożliwiły ponad 72% usunięcie badanych mikrozanieczyszczeń w procesie prowadzonym bez dodatku katalizatora. Wprowadzenie półprzewodnika do oczyszczanego roztworu wodnego pozwoliło na kompletne usunięcie wszystkich badanych mikrozanieczyszczeń. Wykazano, że zastosowana membrana ultrafiltracyjna pełniła nie tylko rolę przegrody separującej cząsteczki stosowanego katalizatora, ale również pozwalała na zatrzymanie mikrozanieczyszczeń, których współczynniki retencji mieściły się w zakresie od 9% dla pentachlorofenolu do 98% dla bezno(a)pirenu.

Słowa kluczowe: reaktor membranowy, promieniowanie UV, ścieki oczyszczone, mikrozanieczyszczenia