M. Łój-Pilch, A. Zakrzewska, E. Zielewicz
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

ROZPOZNAWANIE ZJAWISK NIEKORZYSTNYCH MOGĄCYCH STWARZAĆ RYZYKO NA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Oczyszczalnie ścieków są obiektami technicznymi, których zadaniem jest usunięcie substancji stałych i rozpuszczonych, koloidów oraz zawiesin ze ścieków, przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Wykorzystuje się w tym celu procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne. W części mechanicznej stosuje się te same podstawowe procesy, służące do odseparowania cząstek mineralnych i łatwoopadalnych cząstek organicznych, natomiast na technologię części biologicznej i chemicznej ma wpływ m.in. ilość i jakość dopływających ścieków. Komunalne oczyszczalnie ścieków można ogólnie podzielić na małe (do 15.000 RLM), w których do biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystuje się złoża biologiczne i osad czynny oraz duże, bazujące głównie na osadzie czynnym. Dodatkowo, w zależności od rodzaju i ilości ścieków, można stosować doczyszczanie chemiczne. Różnorodność procesów występujących na oczyszczalni ścieków powoduje powstawanie zjawisk niekorzystnych, stwarzających ryzyko dla podstawowego celu oczyszczalni. Zidentyfikowanie tych zjawisk jest podstawą procesu zarządzania ryzykiem obiektu technicznego.

Słowa kluczowe: identyfikacja ryzyka, oczyszczalnia ścieków, osad czynny