I. Zawieja
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL

BIOGAZ Z OSADÓW NADMIERNYCH PODDANYCH TERMOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ


Temperatura, w jakiej prowadzony jest proces fermentacji metanowej wpływa na szybkość reakcji biochemicznych, na stan fizyczno-chemiczny cząsteczek białkowych i nukleinowych zawartych w osadach ściekowych. Wzrost temperatury powyżej wartości, przy której naruszona zostaje struktura białek enzymatycznych powoduje zahamowanie reakcji metabolicznych. Optimum dla bezwzględnych termofili wynosi 60÷75oC, przy minimum w granicach 40-55oC. Termofile w swojej budowie zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, fosfolipidy i karotenoidy. Odpowiednia struktura błony komórkowej i enzymów wpływa są odporność bakterii termofilowych na wysoką temperaturę. Warunki termofilowe przyspieszają przemiany zachodzące podczas fermentacji metanowej, wpływają na wzrost stężenia lotnych kwasów tłuszczowych, co determinuje bezpośrednio intensywność produkcji biogazu. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu fermentacji metanowej prowadzonej w warunkach termofilowych na intensywność produkcji biogazu. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku procesu prowadzonego w temperaturze 50 i 55oC uzyskano odpowiednio 31,82 i 38,56 dm3 biogazu. Podczas fermentacji metanowej w warunkach mezofilowych (37oC) otrzymano łącznie 21,43 dm3 biogazu. Wzrost temperatury procesu nie wpłynął na zawartość metanu w biogazie, zarówno dla warunków mezofilowych, jak i termofilowych w fazie intensywnej produkcji biogazu objętościowa zawartość metanu wynosiła od 70 do 80%.

Słowa kluczowe: termofilowa fermentacja metanowa, biogaz, metan