J. Wyczarska-Kokot, A. Lempart, M. Dudziak
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

ZAWARTOŚĆ CHLORU W RÓŻNYCH PUNKTACH NIECKI BASENOWEJ - ANALIZA RYZYKA DLA ZDROWIA KĄPIĄCYCH SIĘ


Stacja oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej spełnia swoje zadanie pod warunkiem współpracy systemu hydraulicznego z odpowiednią geometrią niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę basenu może powodować powstawanie „martwych” stref nie biorących udziału w cyrkulacji. W strefach tych różny może być stopień wymieszania dezynfektanta z wodą. Tym samym różna może być skuteczność dezaktywacji mikroorganizmów (w tym chorobotwórczych) oraz wpływ na zdrowie kąpiących się osób. Przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych próbek wody basenowej pobranej z kilku charakterystycznych punktów niecki. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość chloru wolnego (określające działanie antyseptyczne) i chloru związanego (będącego przyczyną alergii, podrażnień błon śluzowych i układu pokarmowego). Na podstawie wyników analiz stężeń chloru wolnego i związanego sporządzono mapę chloru dla niecki basenowej. Badania przeprowadzono w dwóch krytych basenach różniących się systemem przepływu wody (skimerowy i pionowy). Wykazano, że próbki wody powinny być pobierane z kilku różnych punktów niecki basenowej, dobranych tak by były reprezentatywne dla oceny możliwego ryzyka dla zdrowia kąpiących się.

Słowa kluczowe: mapa chloru, system hydrauliczny basenu, ryzyko dla zdrowia kąpiących się