P. Wolski
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI, JAKO PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH


Rozwój cywilizacyjny i technologiczny przyczynił się do powstawania coraz to większej ilości odpadów, będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, jak również środowiska naturalnego. Regulacje prawne, rozwój technologiczny oraz edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, skutecznie wpłynęła na minimalizację ich powstawania, w tym odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy odpady medyczne. Mimo zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi, problem ich unieszkodliwiania i zagospodarowania był i jest nadal aktualny. W artykule przedstawiono klasyfikację i podział odpadów z uwzględnieniem odpadów medycznych. Dokładnie opisano, opierając się o akty prawne, postepowanie z odpadami medycznymi uwzględniając ich segregację, magazynowanie, transport oraz końcowe unieszkodliwienie. Analizie poddano również gospodarkę odpadami medycznymi na przykładzie wybranego województwa.

Słowa kluczowe: odpady niebezpieczne, odpady medyczne, unieszkodliwianie, zagospodarowanie