E. Sperczyńska
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowisk;, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL

WYKORZYSTANIE PROCESU STRĄCANIA DO OCZYSZCZANIA CIECZY OSADOWYCH


Przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania procesu strącania do usuwania związków fosforu z pofermentacyjnych cieczy osadowych. Celem badań była ocena skuteczności procesu strącania związków fosforu z cieczy osadowej wydzielonej podczas odwadniania osadów ściekowych poddanych fermentacji metanowej. Ciecze osadowe użyte w eksperymencie pobrano z oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 100 000. Surowe ciecze osadowe charakteryzowały się odczynem zasadowym, wysokimi stężeniami związków azotu (940 mgNKj/dm3), fosforu fosforanowego (18 mgP-PO43-/dm3) oraz związków organicznych oznaczonych jako ChZT (540 mgO2/dm3). Jako środków strącających użyto produkty handlowe będące solami żelaza - PIX 111, PIX 112, PIX 113, PIX 122. Badania wykonano dla 6 różnych dawek każdego z koagulantów; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, 3,5, 4,0 – krotności dawki stechiometrycznej wynikającej z reakcji chemicznej tworzenia nierozpuszczalnego fosforanu żelaza. W procesie chemicznego strącania najwyższą efektywność usuwania fosforu fosforanowego uzyskano dla najwyższych stosowanych dawek dla wszystkich koagulantów. Najwyższą efektywność strącania fosforu osiągnięto przy użyciu PIX 122 (82%). Równocześnie ze zmniejszeniem ilości związków fosforu zanotowano zmniejszenie zasadowości: maksymalnie o 690 mg CaCO3/dm3 przy zastosowaniu PIX 113 i najwyższej badanej dawce oraz obniżenie pH cieczy osadowych minimalnie do 7,76 przy zastosowaniu PIX 122 . Zgodnie z literaturą ilość związków organicznych oznaczanych jako ChZT również ulegała zmniejszeniu – maksymalnie o 16% przy zastosowaniu PIX 122 w najwyższej badanej dawce. Usuwanie związków fosforu z pofermentacyjnych cieczy osadowych nie musi być prowadzone do poziomu poniżej 1 mg P/dm3, jak dla ścieków oczyszczonych, gdyż ciecze te zawracane są na początek układu technologicznego oczyszczalni ścieków. Wyeliminowanie związków fosforu z cieczy osadowych do poziomu typowego, lub niższego, jak dla ścieków surowych poddanych oczyszczaniu pozwala zmniejszyć ilość fosforu koniecznego do usunięcia ze ścieków w głównym strumieni oczyszczalni.

Badania wykonano w ramach BS-PB-402-301/11

Słowa kluczowe:usuwanie fosforu, ciecze osadowe, koagulanty żelazowe