M. Kuglarz, K.Grübel
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Bielsko-Biała, PL

PROCES KOFERMENTACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z WYTŁOKAMI RZEPAKOWYMI ORAZ EFEKTYWNE OCZYSZCZANIA POWSTAŁYCH CIECZY POFERMENTACYJNYCH


Celem badań było opracowanie koncepcji technologicznej zapewniającej: (1) efektywną kofermentację produktów ubocznych z produkcji biodiesla i osadów ściekowych oraz (2) skuteczną metodę oczyszczania odcieków po fermentacyjnych, do poziomu pozwalającego na ich odprowadzenie do naturalnego zbiornika. Do fermentatorów wprowadzono osad ściekowy oraz mieszaninę kofermentacyjną: 2% wytłoków rzepakowych + 98% osadu ściekowego. Dodanie wytłoków rzepakowych do osadów ściekowych pozytywnie wpłynęło na stopień biodegradacji materii organicznej oraz ilość i jakość wytwarzanego biogazu. Mieszanki kofermentowano w optymalnych warunkach (HRT = 22-24 dni) co pozwoliło na produkcję dwa razy większej ilości biogazu o wyższej, bo około 10-12% większej ilości CH4, w porównaniu do próbek fermentacyjnych zawierających tylko osady ściekowe. Dla tych warunków wydajność produkcji biogazu wzrosła o około 48-82%, - w zależności od ilości stosowanego kosubstratu. Biorąc pod uwagę dużą zawartość materii organicznej (ChZT) i składników odżywczych (NH4+, PO43-) w odciekach z fermentacji, podjęto próbę ich podczyszczenia poprzez zastosowanie: chemicznego strącania i filtracji membranowej. Obróbka odcieków poprzez wytrącenie struvitu i zastosowanie odwróconej osmozy okazała się skuteczna i pozwoliła zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń poniżej wartości granicznych zanieczyszczeń, umożliwiając bezpośrednie wypuszczanie permeatu do naturalnego odbiornika. Jednakże trzeba było zastosować zwiększony stosunek magnezu i fosforanów podczas wytrącania struwitu (Mg2+: NH4+: PO43- = 1,5: 1: 1,5), poprzedzającego proces odwróconej osmozy.

Słowa kluczowe: kofermentacja, biodiesel, wody pofermentacyjne, chemiczne strącanie, odwrócona osmoza