E. Łaskawiec, M. Dudziak, J. Wyczarska-Kokot
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

DOBÓR WARUNKÓW ODZYSKU WODY ZE STRUMIENIA POPŁUCZYN Z INSTALACJI WODY BASENOWEJ


W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania zintegrowanego procesu koagulacji-sedymentacji-nanofiltracji do oczyszczania popłuczyn z obiegu uzdatniania wody basenowej. Badania obejmowały ocenę wpływu warunków prowadzenia procesów wstępnych tj. koagulacji (zakres dawek koagulantu 1,5 ÷ 3,0 mgAl/dm3) oraz sedymentacji (czas trwania 0,5 ÷ 24 h) na własności transportowo – separacyjne membran nanofiltracyjnych. Porównawczo przeprowadzono proces nanofiltracji surowych popłuczyn. Obserwowano wyższą wartość objętościowego strumienia permeatu w trakcie procesu nanofiltracji dla popłuczyn po koagulacji (dawka koagulanta 1,5 mgAl/dm3). Odnotowano również znaczącą poprawę zdolności transportowych membrany, gdy wydłużono czas sedymentacji (do 24 h). Obecność cząsteczek osadów, które przyczyniały się do obniżenia wydajności procesu w trakcie filtracji popłuczyn po koagulacji w której zastosowano wyższą dawkę koagulantu (3,0 mgAl/dm3) równocześnie spowodowała stopniowy wzrost zdolności separacyjnych membrany, w wyniku utworzenia tzw. membrany wtórnej charakteryzującej się mniejszą porowatością niż membrana pierwotna. W badanym przypadku zastosowanie układu zintegrowanego pozwoliło na poprawę warunków transportowych membran nanofiltracyjnych, ograniczenie stężenia glinu pozostałego, a także znaczną poprawę pozostałych parametrów fizykochemicznych (m.in. zawiesiny ogólnej, absorbancji w nadfiolecie UV254).

Słowa kluczowe: proces zintegrowany, popłuczyny, nanofiltracja, koagulacja