E. Nowicka, K. Grübel, A. Machnicka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Bielsko-Biała, PL

WPŁYW DEZINTEGRACJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ OSADU CZYNNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ FERMENTACJI MEZOFILOWEJ I TERMOFILOWEJ


Zastosowanie chemiczno-termicznej dezintegracji osadu czynnego przed beztlenową stabilizacją osadu czynnego, przyczynia się do intensyfikacji rozkładu związków organicznych i zwiększenia efektywności procesu w porównaniu z fermentacją osadu czynnego surowego. Praca przedstawia wyniki badań wpływu hybrydowego procesu dezintegracji, z wykorzystaniem procesu alkalizacji (pH = 9) i zamrażania/rozmrażania suchym lodem (dawka suchego lodu do osadu 1 : 1), na osad czynny nadmierny oraz na przebieg procesu fermentacji metanowej mezofilowej i termofilowej. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono, że chemiczno-termiczny proces dezintegracji osadu czynnego nadmiernego, skutkuje wzrostem stężenia materii organicznej w cieczy nadosadowej (wyrażonej zmianą wartości ChZT). Wykorzystanie tak zdezintegrowanego osadu i doprowadzenie do reaktorów fermentacyjnych wpłynęło, w zależności od jego udziału objętościowego w reaktorach, na produkcję biogazu oraz wydatek. Zastosowany proces hybrydowy jest łatwy i prosty do implementacji w pełnej skali technicznej, a ponadto nie wpływa na zmianę wartości pH osadu wprowadzanego do komór fermentacyjnych (suchy lód powoduje neutralizację uprzednio zalkalizowanego osadu).

Słowa kluczowe: osad czynny, alkalizacja, zamrażanie/rozmrażanie, fermentacja metanowa