B. Pieczykolan, I. Płonka
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Gliwice, PL

WYKORZYSTANIE OSADU NADMIERNEGO JAKO SORBENTU ODPADOWEGO DO USUWANIA BARWNIKÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH


Barwniki organiczne stosowane są w wielu gałęziach przemysłu (tekstylnym, spożywczym, kosmetycznym, w medycynie i biologii). W zakładach tych powstają ścieki, które zawierają niewykorzystane w procesach produkcyjnych barwniki. Nawet małe ilości tych substancji mogą powodować silne zabarwienie ścieków. Dlatego istotne jest skuteczne usunięcie pozostałości tych zanieczyszczeń ze ścieków przed odprowadzeniem ich do środowiska naturalnego. Jedną ze stosowanych metod usuwania barwników jest proces sorpcji. Ze względu na wysoki koszt sorbentów handlowych, metoda ta często jest nieopłacalna ekonomicznie względem innych procesów usuwania barwników ze ścieków. W związku z tym prowadzone są aktualnie badania nad pozyskiwaniem sorbentów odpadowych. W badaniach przeprowadzono eksperymenty sorpcji statycznej dwóch rodzajów barwników (Pąsu kwasowego 4R oraz Zieleni kwasowej czystej V) z wykorzystaniem wysuszonego osadu nadmiernego. Osad czynny (nadmierny) pochodził z komunalnej oczyszczalni ścieków przystosowanej do usuwania związków węgla, azotu oraz fosforu. W badaniach wyznaczono najkorzystniejszą wartość pH procesu oraz czas kontaktu sorbentu z roztworami wodnymi barwników. Ponadto dla ustalonych parametrów procesowych wyznaczono izotermę sorpcji oraz określono rodzaj izotermy analizując różne modele sorpcji.

Słowa kluczowe: barwnik, proces sorpcji, sorbenty odpadowe, osad nadmierny, izoterma sorpcji