R. Malmur, M. Mrowiec
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, PL

ZBIORNIK RETENCYJNO–PRZERZUTOWY JAKO NOWE ROZWIĄZANIE PRZERZUTU ŚCIEKÓW OPADOWYCH DO ODBIORNIKÓW WODNYCH


Mając na uwadze często występujące w Polsce intensywne opady deszczu w miesiącach letnich oraz szybkie topnienie śniegu po okresie zimowym, powodujące podtapianie i zalewanie istniejących sieci kanalizacyjnych poprzez zbyt wysokie stany napełnienia w odbiornikach wodnych lub przez brak możliwości chwilowego retencjonowania nadmiaru ścieków projektuje się różnego rodzaju systemy mające za zadanie przerzut ścieków opadowych do odbiorników wodnych. Najczęściej odpływ nadmiaru ścieków deszczowych odbywa się grawitacyjnie poprzez kolektory odpływowe łączące przelewy burzowe z ciekiem wodnym – systemy dotychczasowe. Przerzuty takie mają miejsce podczas intensywnych opadów atmosferycznych, kiedy to nadwyżka ścieków przelewa się przez przelew burzowy i jest bezpośrednio odprowadzana do odbiornika wodnego celem odciążenia oczyszczalni ścieków lub też nie dopuszczenia do stosowania zbyt dużych średnic kanałów kanalizacyjnych. Systemy takie zdają egzamin w sytuacjach, kiedy w cieku wodnym nie występują zbyt wysokie stany napełnienia lub wtedy, kiedy istniejąca sieć kanalizacyjna jest położona stosunkowo wysoko względem odbiornika wodnego – kolektor odpływowy ułożony jest z dużym spadkiem. Wówczas to ścieki płynące ciekiem wodnym nie mają możliwości cofnięcia się do kolektora odpływowego. Natomiast w czasie, kiedy nie jest możliwy odpływ grawitacyjny spowodowany na przykład zbyt dużym stanem napełnienia odbiornika wodnego, ścieki opadowe można przerzucać stosując różnego rodzaju zbiorniki retencyjno – przerzutowe – systemy nowoczesne. Zbiorniki takie mają za zadanie częściowo zatrzymać nadmiar ścieków, a następnie przerzucić ten nadmiar do odbiorników wodnych, grawitacyjnie bądź też pod ciśnieniem, w zależności od stanu napełnienia w cieku wodnym. Jednocześnie zbiorniki te nie pozwalają na cofnięcie się ścieków do sieci, podczas nagłych wezbrań. Jednym z takich rozwiązań będzie zbiornik, który został przedstawiony w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: system odwadniania, retencja, kanalizacja, zbiorniki retencyjne, zbiorniki przerzutowe