E. Adamek, W. Baran, R. Adamczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, PL

ABIOTYCZNA HYDROLIZA WYBRANYCH ANTYBIOTYKÓW STOSOWANYCH W WETERYNARII, TOKSYCZNOŚĆ PRZEWLEKŁA PRODUTÓW


Substancje chemiczne w hydrosferze ulegają transformacji na skutek udziału w wielu równoległych procesach chemicznych i biologicznych. Produkty takich procesów oraz ich oddziaływanie na środowisko mogą być różne. Jednym z takich procesów jest hydroliza abiotyczna. Celem badań było wyznaczenie kinetyki hydrolizy trzech wybranych, stosowanych w weterynarii antybiotyków (ampicyliny, doksycykliny i tylozyny), oraz ocena toksyczności chronicznej roztworów zawierających produkty hydrolizy tych antybiotyków. Reakcje hydrolizy prowadzono w warunkach aseptycznych w temperaturze 30oC przez okres 144 dni przy naturalnym pH. W tym czasie oceniano zmiany stężeń badanych leków, zmiany stężeń węgla organicznego oraz zmiany sumarycznej toksyczności przewlekłej ich roztworów. W badanym przedziale czasowym wartości stałej szybkości hydrolizy dla ampicyliny, doksycykliny i tylozyny wynosiły, odpowiednio 0,0674, 0,0075 i 0,0033 dni-1. W trakcie eksperymentu nie zaobserwowano obniżenia stężenia węgla organicznego w badanych próbkach natomiast ulegała obniżeniu ich sumaryczna toksyczność przewlekła.

Słowa kluczowe:antybiotyki, środowisko, hydroliza, toksyczność przewlekła.