D. Suszanowicz
Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL

WPŁYW DACHÓW ZIELONYCH NA PARAMETRY ŚRODOWISKA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH


W pracy przedstawiono wyniki przeglądu publikacji związanych z realizacją dachów zielonych oraz ich wpływem na środowisko w miastach, prowadzonych przez badaczy w różnych strefach klimatycznych. Scharakteryzowano funkcje dachów zielonych w obszarach zurbanizowanych, a szczególnie: filtrowanie zanieczyszczeń z powietrza oraz produkcję tlenu, zmniejszenie objętości wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachów, ograniczenie występowanie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, a także poprawę izolacyjności powierzchni dachu (w tym również ograniczenia hałasu). Przeanalizowano zalecenia konstrukcyjne dla dachów o zazielenieniach ekstensywnych i intensywnych, a także gatunki roślin proponowane do wykorzystania na dachach o różnych parametrach. Przedstawiono również koncepcję modelu badawczego dachu zielonego, który pozwoli na przeprowadzenie badań pilotażowych oddziaływania dachów zielonych na środowisko w aglomeracjach miejskich.

Słowa kluczowe: dach zielony, tereny zurbanizowane, zanieczyszczenia powietrza, wody opadowe, izolacja dachu