T. Rauckyte-Żak, S. Żak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoszcz, PL

OCENA OSADÓW Z FIZYKOCHEMICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GENEROWANYCH Z PRODUKCJI CHEMII BUDOWLANEJ.
Część 1. Charakterystyka osadów z jednostopniowego podczyszczania


Wytwarzanie wyrobów chemii budowlanej wiąże się z powstawaniem ścieków technologicznych, których struktura ładunku zanieczyszczeń jest determinowana parametrami składu produktów docelowych, tylko w wielokrotnym rozcieńczeniu, co jest wynikiem stosowania wodnego oczyszczania urządzeń i powierzchni produkcyjnych. Jednostopniowe, fizykochemiczne podczyszczanie ścieków przemysłowych z produkcji chemii budowlanej za pomocą metod koagulacyjnych prowadzi głównie do usuwania faz zdyspergowanych – koloidów i zawiesin. W przypadku uzyskania końcowego odczynu w zakresie strącalności wodorotlenków i/lub soli trudnorozpuszczalnych np. metali ciężkich obecnych w ściekach z obecnymi anionami można skutecznie usunąć te zanieczyszczenia w postaci zagęszczonej fazy osadowej. Celem tej części pracy było oszacowanie ryzyka na podstawie analizy składu frakcyjnego wytypowanych metali ciężkich oraz testów wymywalności TCLP odwodnionych grawitacyjnie lub na ciśnieniowej, komorowej prasie filtracyjnej osadów powstających w wyniku jednostopniowego fizykochemicznego podczyszczania ścieków technologicznych. Przedmiotowe osady były generowane na trzech zbliżonych konfiguracyjnie instalacjach podczyszczających pełnej skali technologicznej, które zostały opracowane i wdrożone do praktyki przemysłowej celem fizykochemicznego podczyszczania ścieków z produkcji chemii budowlanej, głównie wodorozcieńczalnych farb i tynków silikonowych do elewacji konstrukcji betonowych i wnętrz, zapraw klejących i glazur, tynków ochronnych oraz ozdobnych, gładzi gipsowych i szpachlowych, zapraw samopoziomujących, a także mas fugowych i powłok uszczelniających. Dla „bezwodnych” prób odwodnionych odpadów uzyskiwanych koagulantami żelazowymi klasy PIX® lub glinowymi klasy PAX® przeprowodzono procedury wymywalności TCLP oraz ocenę ryzyka stosując kod RAC.Stwierdzono, że odwodnione grawitacyjnie lub ciśnieniowo osady wykazują niskie ryzyko (LR) względem Cd, Cr, Cu, Ni, Mn, Pb and Zn. Zgodnie z kryteriami TCLP sklasyfikowano je jako odpady nietoksyczne.

Słowa kluczowe: ścieki technologiczne z produkcji chemii budowlanej, osady z jednostopniowego podczyszczania fizykochemicznego, test TCLP, kod oceny ryzyka (RAC).