S. Hoffman
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Częstochowa, PL

ZMIANY POZIOMU STĘŻEŃ IMISYJNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W MIEJSCOWOŚCIACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


W pracy przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim wykonaną na podstawie wieloletnich danych, pochodzących z krajowej sieci monitoringu powietrza. W analizie wykorzystano dane zarejestrowane na wybranych stacjach automatycznego monitoringu powietrza w województwie. Rozpatrywano stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza, takich jak PM10, O3, CO, SO2, NOx. Podstawą obliczeń były wieloletnie serie czasowe stężeń chwilowych (1-godzinnych). Korzystając z tych danych obliczono średnie miesięczne stężenia zanieczyszczeń. Dla poszczególnych zanieczyszczeń wyznaczono trendy zmian poziomów ich stężeń. Na podstawie analizy trendów wskazano zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, monitoring powietrza, województwo mazowieckie, stężenia zanieczyszczeń, długoletnie trendy