M. Wiatkowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, PL

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKÓW WSTĘPNYCH W COFCE ZBIORNIKA WŁODZIENIN W ASPEKCIE POPRAWY JAKOŚCI WÓD


Zlewnia jest jednym z elementów, który warunkuje jakość wody w zbiorniku. Przerwanie kontinuum rzeki zbiornikiem wodnym przyczynia się do zmniejszenia prędkości wody, nasilając procesy sedymentacji materii i retencjonowania ładunku zanieczyszczeń. Na skutek tych procesów może nastąpić eutrofizacja wody i zamulenie. Zjawiska te mogą przeszkodzić w racjonalnym wykorzystywaniu zbiornika i w wypełnianiu stawianych mu funkcji. Dlatego na dopływie do zbiornika lokalizuje się zbiorniki wstępne. Zadania stawiane zbiornikom wstępnym obejmują m.in. zatrzymywanie rumowiska oraz substancji użyźniających i stworzenie dodatkowego magazynu wody. Zbiorniki wstępne lokalizuje się przeważnie bezpośrednio przed zbiornikiem głównym, najczęściej w części cofkowej zbiornika. Na podstawie przeprowadzonych badań i doświadczeń, podano propozycje wymiarowania dla optymalnego działania dwóch zbiorników wstępnych zlokalizowanych w cofce zbiornika Włodzienin na dwóch ciekach zasilających zbiornik, tj. na rzece Troi i Potoku Lewickim.

Słowa kluczowe: zbiornik wstępny, zbiornik retencyjny, jakość wód, rzeka Troja, optymalizacja zbiornika wstępnego