R. Kozłowski1, M. Szwed1,2, K. Jarzyna2, J. Przybylska2
1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kielce, PL; 2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce, PL

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W POKRYWIE ŚNIEŻNEJ W REJONIE OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


W stopionych próbkach śniegu, pobranych w rejonie huty żelaza w Ostrowcu Świętokrzyskim oznaczono stężenie metali ciężkich (Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn, Al, Fe). Zakład przemysłowy stanowił centralny punkt badań terenowych, pozostałe punkty poboru prób śniegu zlokalizowano wzdłuż osi północ-południe i wschód-zachód. W sumie, w dniu 31.01.2017 r. pobrano 18 próbek w terenie. W tym czasie pokrywa śnieżna zalegała w otoczeniu kombinatu metalurgicznego już ponad cztery tygodnie, a na jej powierzchni osadziły się pyły hutnicze zawierające badane metale ciężkie. Stężenia rozpuszczonych form metali analizowano za pomocą spektrometru ICP/MS-TOF. Największą zawartość odnotowano dla żelaza (średnia 62,50 μg·dm-3), cynku (57,14 μg·dm-3), manganu (15,51 μg·dm-3), glinu (8,10 μg·dm-3) i miedzi (1,72 μg·dm-3). Stężenia ołowiu, kadmu, chromu, kobaltu i niklu nie przekroczyły 1 μg·dm-3. Wyniki analiz wskazują na wyraźne oddziaływanie emisji zanieczyszczeń powietrza przez hutę żelaza w Ostrowcu Świętokrzyskim na otoczenie, na co wskazuje zarówno skład chemiczny, jak i przestrzenny rozkład stężeń niektórych metali w pobranych próbkach śniegu.

Słowa kluczowe: pokrywa śnieżna, metale ciężkie, depozycja