T. Olszowski
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Politechnika Opolska, Opole, PL

PORÓWNANIE USUWANIA PM10 NA OBSZARACH MIASTA I WSI


W pracy przedstawiono wyniki badań nad skutecznością wymywania PM10 podczas ciekłych i stałych opadów atmosferycznych. Siedmioletnią kampanię pomiarową prowadzono w dwóch odmiennych pod względem parametrów aerosanitarnych lokalizacjach (tj. na obszarze miejskim i niezurbanizowanym). Analizie poddano 426 obserwacji o stałym czasie rejestracji zmian stężenia pyłu (0,5 h). Pomiary stężenia masowego PM10 zrealizowano przy użyciu metody referencyjnej, mierząc jednocześnie wartości podstawowych parametrów meteorologicznych. Wykazano, że w mieście, intensywność lokalnych źródeł emisji pyłu jest głównym czynnikiem wpływającym na wartość zmian stężenia masowego (ΔC) a skuteczność usuwania pyłu zależy od rodzaju opadu. Dodatkowo stwierdzono, że dla obu rozpatrywanych obszarów, przy tej samej intensywności opadu, wyłącznie deszcze typu konwekcyjnego oraz długoterminowe opady wielkoskalowe nie prowadzą do statystycznie istotnych różnic w wartości współczynnika usuwania. Wykazano, że podczas stałych i ciekłych opadów typu frontalnego o lekkim natężeniu (< 0,5 mm·h-1), skuteczność usuwania PM10 jest niższa na obszarze niezurbanizowanym. Udowodniono statystycznie, że ciągłe opady o stałej intensywności i czasie trwania powyżej 2 h dają podobny efekt w oczyszczaniu atmosfery w obu lokalizacjach. Badania wykazały, że krótkoterminowe opady stałe zapewniają lepszą skuteczność usuwania PM10 niż opady ciekłe.

Słowa kluczowe: pył, śnieg, deszcz, współczynnik usuwania