T. Olszowski
Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Opole, PL

SKUTECZNOŚĆ USUWANIA PYŁU PODCZAS OPADÓW KRÓTKOTRWAŁYCH – WERYFIKACJA DODATKOWYCH CZYNNIKÓW


Artykuł przedstawia rezultaty porównania efektywności wymywania PM10 przez opady ciekłe dla dwóch odmiennych pór roku. Celem pracy było określenie czy wartość współczynnika usuwania (C) zależy od czasu trwania zjawiska opadu oraz weryfikacja hipotezy iż początkowa wartość stężenia masowego PM10 nie wpływa na wartość C PM10. Rejestrację zmian stężenia pyłu zawieszonego podczas opadów konwekcyjnych i wielkoskalowych prowadzono przez okres 7 lat na obszarze wiejskim. Przeanalizowano 344 przypadki rejestracji o stałej czasowej 0,5 h. Pomiary stężenia masowego PM10 wykonywano metodą referencyjną. Jednocześnie archiwizowano podstawowe parametry meteorologiczne. Wykazano, że wartość współczynnika usuwania przyjmuje podobne wartości w chłodnym i ciepłym okresie roku dla wszystkich typów opadów o intensywności BR >0.5 mm h-1. Dodatkowo stwierdzono, że dla obu okresów obserwacji, skuteczność usuwania PM10 podczas opadu o różnym pochodzeniu nie przyjmuje statystycznie istotnych różnic. Wykazano, że dla opadów o małej intensywności, początkowa wartości stężenia masowego pyłu zawieszonego może wpływać na wartość współczynnika usuwania. Stwierdzono, że różnorodność w strukturze opadu o małej intensywności odgrywa istotna rolę w procesie wymywania cząstek stałych z troposfery przyziemnej.

Słowa kluczowe: opady atmosferyczne, PM10, proces wymywania, teren wiejski