A. Kwiecińska, J. Figa, M. Chrubasik, K. Rychlewska
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, PL

ZANIECZYSZCZENIA PRIORYTETOWE W ŚCIEKACH KOKSOWNICZYCH – METODY OZNACZANIA I USUWANIA


Koksowanie węgla skutkuje uwalnianiem strumieni odpadowych zarówno do powietrza, jak i do wód i gleby. Ścieki koksownicze, które powstają w procesie schładzania i oczyszczania gazu koksowniczego to jedne z najbardziej uciążliwych wód odpadowych generowanych w przemyśle. Stanowią one mieszaninę szkodliwych związków organicznych, takich jak m.in. WWA czy fenole oraz nieorganicznych, wśród których do związków najbardziej szkodliwych dla środowiska wodnego zalicza się cyjanki, amoniak oraz siarczki. Zarówno w regulacjach krajowych, ale też europejskich i międzynarodowych określone są dopuszczalne stężenia poszczególnych związków, które są określone dla strumieni odprowadzanych do środowiska. Stąd istotne jest, aby oczyszczanie ścieków koksowniczych było prowadzone w sposób efektywny technologicznie, a poziomy zanieczyszczeń analizowany z wykorzystaniem metod odpowiednich dla tak złożonej matrycy. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd procesów jednostkowych stosowanych w obecnie eksploatowanych oczyszczalniach ścieków koksowniczych oraz dokonano krytycznej oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania poszczególnych zanieczyszczeń. Jednocześnie wskazano możliwe kierunki usprawnienia działania dla gospodarki ściekowej w oparciu o założenia dla instalacji ZLD (zero liquid discharge), które pozwalają na częściowe bądź całkowite zamknięcie obiegów wodnych na koksowni.

Słowa kluczowe: ścieki koksownicze, zanieczyszczenia, analiza, oczyszczanie