D. Nieweś, M. Kaniewski, D. Popławski, M. Huculak-Mączka, E. Klem-Marciniak, J. Hoffmann, K.Hoffmann
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wrocław, PL

WYKORZYSTANIE PROGRAMU ASPEN PLUS DO OPTYMALIZACJI UTLENIANIA TLENKÓW AZOTU W PROCESIE OTRZYMYWANIA KWASU AZOTOWEGO(V)


Kwas azotowy (V) jest związkiem chemicznym, którego większość produkcji jest wykorzystywana do wytwarzania nawozów azotowych. Ze względu na ciągły wzrost zapotrzebowania na produkty azotowe, który podyktowany jest dynamicznym wzrostem populacji ludności świata, produkcja HNO3 ciągle wzrasta. Istotnym problemem w przypadku syntezy HNO3 jest kwestia zanieczyszczeń, głównie gazowych, które generowane są w trakcie procesu. Głównym celem badań było wykorzystanie symulacji komputerowej procesu utleniania mieszaniny gazowej tlenków azotu, powstałej po utlenieniu amoniaku, do innych form tlenkowych. Określono optymalne parametry procesowe pozwalające na otrzymanie jak najwyższego stężenia kwasu azotowego (V). Pozwala to na uzyskanie maksymalnego stopnia przereagowania NOx do końcowego produktu, co jednocześnie minimalizuje ilość gazów odlotowych stanowiących odpad poprodukcyjny. Analizę procesu oparto na symulacji komputerowej wykonanej w programie Aspen Plus. Optymalizowanymi parametrami były strumień molowy gazowych produktów utleniania amoniaku, poddawanych dalszemu utlenieniu do NOx, a także ich temperatura. Wykonana analiza pozwoliła na określenie zależności stężenia kwasu azotowego (V), a także stopnia przereagowania NOx do HNO3, od optymalizowanych parametrów.

Słowa kluczowe: aspen plus, tlenki azotu, optymalizacja, kwas azotowy(V)