S. Werle1, Ł. Ziółkowski1, C. Tomescu2, V. Rusu1, A. Milandru1
1) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Instytut Badań Energetyki, Bukareszt, RO

WYKORZYSTANIE TECHNIKI FTIR-ATR DO BADANIA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI


Metody spektroskopowe są jednym z najpopularniejszych narzędzi do identyfikacji oraz badania budowy związków organicznych. Cechują się dużą szybkością wykonania pomiaru oraz niewielką ilością materiału niezbędnego do badania. Stosunkowo nową techniką spektroskopii w podczerwieni jest spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia (ang. Attenuated Total Reflectance - ATR). W przeciwieństwie do klasycznego pomiaru metodą transmisyjną, technika ATR należy do metod refleksyjnych. Jej zaletą jest brak konieczności przygotowania próbki oraz możliwość badania różnych materiałów zawierających węgiel organiczny, jak np. biomasa. W pracy wykonano analizy FTIR dwóch gatunków roślin energetycznych: (1) trawy z gatunku Miskant olbrzymi (łac. Miscanthus x giganteus, MG) przedstawiciela klasy jednoliściennych oraz (2) byliny z gatunku Ślazoweic pensylwański (łac. Sida hermaphrodita, SH) przedstawiciela klasy dwuliściennych. Widma zarejestrowane zostały przy pomocy spektrometru Spectrum GX z dostawką ATR firmy Perkin Elmer. Widma były rejestrowane w 32 powtórzeniach z rozdizelczością 4 cm-1. Analiza widm obu próbek biomasy wskazuje na obecność grup – OH (3415 cm-1 dla MG oraz 3412 cm-1 dla SH ). Ponadto obecne są grupy C=O (1733 cm-1 dla MG oraz 1735 cm-1 dla SH ) prawdopodobnie w ketonach i chinonach, C-C-O, C-H z pierścieni aromatycznych oraz CH2 ze związków nasyconych. Dodatkowo widma obu próbek biomasy zestawiono z widmami mas biblioteki wzorców kartonu oraz celulozy z ligniną. Współczynnik podobieństwa w przypadku MG wynosi 87% dla kartonu i 85% dla ligniny i celulozy, a w przypadku SH – 86% dla kartonu i 81% dla ligniny i celulozy.

Słowa kluczowe: FTIR-ATR, rośliny energetyczne, Miscanthus x giganteus, Sida hermaphrodita