S. Werle1, Ł. Ziółkowski1, C. Tomescu2, V. Rusu2, A. Milandru2, M. Pogrzeba3, J. Krzyżak3
1) Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, PL; 2) Instytut Badań Energetyki, Bukareszt, RO; 3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, PL

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE SMÓŁ I POPIOŁÓW POCHODZĄCYCH Z PROCESU ZGAZOWANIA MISKANTA OLBRZYMEGO ORAZ ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI


Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska. Jednym ze sposobów może być zgazowanie. Proces ten polega na przekształcaniu substancji organicznej w palną mieszaninę gazów przez częściowe utlenienie w wysokiej temperaturze pod wpływem czynnika zgazowującego (powietrza, tlenu, pary wodnej lub mieszanin tych składników). Zgazowanie ma na celu uzyskanie palnego gazu. Niestety powstawaniu gazu towarzyszy również powstawanie stałych i ciekłych produktów odpadowych. W pracy przedstawiono rezultaty badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych stałych (popiół) i ciekłych (smoły) produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych uprawianych na terenie zdegradowanym ekologicznie. Proces zgazowania prowadzono w laboratoryjnym reaktorze ze złożem stałym. Wykorzystano dwa rodzaje roślin energetycznych: Miskanta olbrzymiego oraz ślazowca pensylwańskiego. Rośliny pozyskano z nieużytku poprzemysłowego z okili Lipska (Niemcy), na którym składowano komunalne osady ściekowe. Wyniki pokazują, że zgazowanie jako proces przekształcania substancji organicznej w gaz przy jednoczesnej produkcji stałych i ciekłych produktów odpadowych, promuje migrację szkodliwych związków, takich jak metale ciężkie, występujących w paliwie do fazy stałej i ciekłej.

Słowa kluczowe: Miskant olbrzymi, Ślazowiec pensylwański, popiół, smoła, zgazowanie, właściwości.