I. Zimoch, E. Bartkiewicz
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

MODELOWANIE WIEKU WODY JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ


Płukanie oraz czyszczenie sieci wodociągowej są podstawowymi zadaniami związanymi z eksploatacją. Mogą być one wykonywane w sytuacjach wymagających tego typu zabiegów, np. po zakończonych pracach remontowych lub awariach, lub efekcie planów długoterminowych. Decyzja o płukaniu przewodów powinna być podjęta w oparciu o analizę pracy Systemu Zaopatrzania w Wodę (SZW). Jednym z narzędzi wspomagającym zarządzanie siecią wodociągową jest model matematyczny, dzięki któremu można zamodelować przepływy oraz wiek wody. Analiza wieku wody umożliwia zlokalizowanie miejsc, w których woda ulega stagnacji. Wiek wody jest ważnym parametrem określającym przydatność wody do spożycia, im jest dłuższy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w wodzie rozwiną się bakterie zagrażające zdrowiu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej symulacji komputerowej oraz analizy wieku wody, na podstawie których zaproponowano plany płukania sieci. Model przedmiotowej sieci wykonano i skalibrowano w programie Epanet.

Słowa kluczowe: model matematyczny, wiek wody, plany płukania sieci