I. Zimoch, J. Paciej
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

RYZYKO ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH WYWOŁANE SKAŻENIAMI MIKROBIOLOGICZNYMI WODY


Jednym z wielu zagrożeń zdrowia ludzi jest spożywanie wody o złej jakości, która pomimo oczyszczania w nowoczesnych stacjach uzdatniania niejednokrotnie nie spełnia w kranie u konsumenta wymaganych standardów jakości. Przyczyn tego faktu jest wiele. Stąd Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla znaczenie zarządzania systemami wodociągowymi zgodnie z rekomendowanymi procedurami planu bezpieczeństwa wody. Procedury te uwzględniają ocenę i zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody od ujęcia do kranu konsumenta. W Polsce przedsiębiorstwa wodociągowe, zgodnie z obowiązującym krajowym prawodawstwem, kontrolują jakość wody dostarczanej konsumentom. W wielu przypadkach niektóre parametry jakości wody zawsze występują w stężeniach znacznie poniżej wartości dopuszczalnych, co jednak nie zwalnia przedsiębiorstw z konieczności ich badania. Zatem monitorowanie i raportowanie tych parametrów jakości wody oznacza jedynie generowanie znacznych kosztów eksploatacji systemów wodociągowych. Wobec tego wprowadzenie elastycznych zasad monitorowania jakości wody wraz ze standardami zarządzania ryzykiem pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów jak również zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta wody. W niniejszym artykule przedstawiono procedurę szacowania ryzyka utraty bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta wody w efekcie przekroczeń parametrów mikrobiologicznych (Escherichia coli, Enterokoki i bakterie grupy coli). W zaproponowanej metodyce badawczej uwzględniono zróżnicowanie przestrzennie zagęszczenia populacji, które oszacowano na podstawie ilości przyłączy oraz ilości sprzedawanej wody. Takie podejście dało nie tylko możliwość przestrzennej interpretacji występowania złej jakości wody, ale również wyznaczenie obszarów szczególnie narażonych na utratę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta wody.

Słowa kluczowe: ryzyko, systemy zaopatrzenia w wodę, skażenie wody, bakterie