M. Tylman, K. Snochowska, K. Kamiński
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź, PL

ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SPEKTROFOTOMETRII FTIR


W pracy przedyskutowano możliwość wykorzystania spektrofotometrii FTIR do oznaczania sumarycznej ilości zanieczyszczeń ropopochodnych w wodzie. W wyniku przeprowadzonych badań zdeterminowano wpływ takich parametrów jak: substancja referencyjna oraz rodzaj ekstrahenta na poprawność otrzymanych wyników. Wyznaczono względny błąd metody porównując uzyskane wyniki z wynikami otrzymanymi za pomocą chromatografii gazowej. Porównania dokonano dla próbek referencyjnych oraz próbek wody pobranych z dziesięciu zbiorników wodnych aglomeracji łódzkiej. Wstępne wyniki wykazują, że analiza oznaczeń sumarycznej zawartości ropopochodnych w wodzie prowadzona przy użyciu spektroskopii FTIR jest dobrą alternatywą dla normatywnych metod wykorzystujących chromatografię gazową.

Słowa kluczowe: spektrofotometria FTIR, zanieczyszczenia ropopochodne, chromatografia gazowa