S. Wierzba, S. Golasz
Uniwersytet Opolski, Opole, PL

BIOSORPCJA CR (III) Z ROZTWORÓW WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM BIOMASY ALG SPIRULINA MAXIMA


W pracy analizowano proces biosorpcji Cr (III) z roztworów wodnych przez martwą biomasę glonów Spirulina maxima . Optymalne warunki biosorpcji określono w zależności od pH, dawki biomasy, czasu kontaktu i temperatury. Dane eksperymentalne analizowano z wykorzystaniem modeli kinetycznych pseudo-pierwszego rzędu, pseudo-drugiego rzędu i modelu dyfuzji wewnątrzcząsteczkowej. Wyniki wykazały, że proces biosorpcji Cr (III) zachodził zgodnie z modelem kinetyki pseudo-drugiego rzędu. Dane równowagowe jonów Cr (III) w temperaturze 20, 30 i 40 oC opisano modelami izoterm Langmuira i Freundlicha. Izoterma Langmuira dała lepsze dopasowanie do danych równowagowych, przy czym maksymalna pojemność sorpcyjna jonów Cr (III) przez biomasę Spirulina maxima wynosiła 35,95 mg·g-1. Obliczone parametry termodynamiczne wykazały, że biosorpcja Cr (III) przez biomasę Spirulina maxima miała charakter spontaniczny i endotermiczny.

Słowa kluczowe: biosorpcja, Spirulina maxima , Cr (III), modele izoterm, kinetyka