R. Włostowski, A. Janicka, M. Skrętowicz, J. Woźniak, M. Zawiślak
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wrocław, PL

PÓŁTECHNOLOGICZNE BADANIA BIOMASY W PROCESIE WYTWARZANIA GAZU SYNTETYCZNEGO DO ZASILANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH


Zagospodarowanie odpadów, wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł energii to obecnie jedne z najważniejszych problemów rozwijającej się cywilizacji. Produkcja bioodpadów w Polsce wynosi około 20 mln ton rocznie, a odpady komunalne stanowią 10 mln ton (2014r.). Dodatkowo co roku wytwarzanych jest również ponad 8 mln ton biomasy na cele energetyczne (2013 r.). Jedną z możliwości wykorzystania biomasy jako źródła energii jest jej zgazowanie. Powstały w ten sposób gaz może być wykorzystany jako paliwo do zasilania zespołu prądotwórczego opartego o tłokowy silnik spalinowy. Zastosowanie biomasy jako źródła gazu syntezowego stwarza jednak również szereg problemów technologicznych związanych między innymi ze zmiennym składem biomasy, jakością otrzymanego gazu oraz niezawodnością pracy układu. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do półtechnologicznych badań procesu zgazowania biomasy z układem kondycjonowania gazu oraz pomiarem kluczowych parametrów, takich jak ubytek masy w funkcji temperatury, skład gazu syntezowego oraz powstałych w procesie zanieczyszczeń. Stwierdzono, że wyniki badań laboratoryjnychw skali półtechnologicznej przeprowadzone na zaprezentowanym stanowisku badawczym mogą przyczynić się do poprawy skuteczności wdrożeń technologii zgazowania.

Metodykę badań opracowano w ramach realizacji projektu rozwojowo-badawczego DEMONSTRATOR+ Nr WND-DEM-1-527/001dofinansowanego przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Słowa kluczowe: : termograwimetria, syngaz, biopaliwo