A. Kęska
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, Wrocław, PL

OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W SPALINACH SILNIKÓW SPEŁNIAJĄCYCH NORMY EURO 4 I EURO 6


Lotne związki organiczne, wymieniane są jako jeden z najbardziej szkodliwych czynników zanieczyszczających powietrze. Stanowią one zagrożenie dla życia człowieka poprzez bezpośrednie oddziaływanie toksyczne jak również poprzez działanie pośrednie prowadzące do powstawania wtórnych zanieczyszczeń powietrza. Oddziaływanie toksyczne to oddziaływanie szkodliwe dla organizmów żywych, wywierające degradacyjny wpływ na tkanki, organy lub na procesy biologiczne. Wśród LZO znajdują się węglowodory, które stanowią jedną z grup związków chemicznych, monitorowaną w procesie eksploatacji pojazdów. W pracy zwrócono szczególną uwagę na toksyczność LZO w aspekcie wprowadzanych zmian norm prawnych dotyczących emisji spalin silnikowych do atmosfery. Omawiane substancje z grupy związków lotnych nie są brane pod uwagę jako osobna grupa związków w europejskich przepisach prawnych dotyczących limitów emisyjnych. Jednak ze względu na ich wysoką toksyczność postanowiono sprawdzić odpowiednią metodą analityczną jak zróżnicowana będzie emisja LZO w spalinach silnikowych pojazdów w odniesieniu do spełnianych norm Euro. W celu oznaczenia lotnych związków organicznych przeprowadzono badania gazów wylotowych wybranych samochodów osobowych. Spełniały one określone standardy emisji spalin – pierwszy normę Euro 4, drugi normę Euro 6. Do badań wykorzystano metodę chromatografii gazowej. Jest to jedyna metoda, która pozwala na wyodrębnienie poszczególnych węglowodorów w spalinach. Wyniki zweryfikowano pod kątem wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych norm Euro. Przedstawione rezultaty wstępnych badań powinny skłonić do dyskusji naukowców nad włączeniem oznaczania lotnych związków organicznych w spalinach silnikowych do standardowych testów wykonywanych przed dopuszczeniem pojazdów do obrotu.

Słowa kluczowe: LZO, spaliny silnikowe, normy Euro, chromatografia