M. Nabrdalik, A. Rombel-Bryzek, E. Moliszewska
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej,Opole, PL

OCENA AKTYWNOŚCI CELULOLITYCZNEJ ASPERGILLUS VERSICOLOR


Biodegradacja celulozy ma duże znaczenie dla materiałów budowlanych takich jak drewno, płyty gipsowo-kartonowe oraz tapety. W pracy badano zdolność Aspergillus versicolor , szczepu wyizolowanego z materiałów budowlanych, do syntezy enzymów celulolitycznych poprzez optymalizację różnych parametrów fizykochemicznych. W celu określenia optymalnych warunków dla wzrostu i aktywności celulaz doświadczenie przeprowadzono na zmodyfikowanym podłożu Czapek-Dox. Podłoże wzbogacono różnymi źródłami węgla i azotu, zróżnicowano zakres temperatury i wartości pH. W płynach pohodowlanych, po 7 dniach inkubacji, oznaczono ilość białka i aktywność właściwą zewnątrzkomórkowych celulaz. Badanie przeprowadzono dla wolnych i unieruchomionych komórek A. versicolor . Maksymalną aktywność enzymatyczną uzyskano w temperaturze 30°C w podłożu wzbogaconym laktozą (komórki immobilizowane), glukozą (komórki wolne) i NH4 NO3 w pH = 5,0. Wolne komórki badanych grzybów są bardziej aktywne w porównaniu do komórek unieruchomionych. Przeprowadzone badania wskazują iż badany szczep może być wykorzystywany do produkcji celulaz.

Słowa kluczowe: Aspergillus versicolor , aktywność celulolityczna, immobilizacja