M. Nabrdalik
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole, PL

PRODUKCJA KWASU INDOLILOOCTOWEGO PRZEZ ENDOFITYCZNE SZCZEPY BACILLUS


Celem pracy było wyizolowanie i scharakteryzowanie bakterii endofitycznych korzeni buraka cukrowego pod kątem ich zdolności do produkcji kwasu indolilooctowego (IAA). Materiał doświadczalny do izolacji bakterii endofitycznych stanowiły korzenie burak cukrowego. Ilość wytworzonego IAA przez endofityczne szczepy Bacillus (B. amyloliquefaciens BC-220, B. megaterium BC-26, B. subtilis BC-4, B. subtilis BC-234) oznaczono metodą kolorymetryczną z odczynnikiem Salkowskiego. Izolaty hodowano w pożywce LB (Laurin Broth) suplementowanej L-tryptofanem w stężeniach 100-10000 μg/cm3 i inkubowano w 30°C przez 7 dni. Najwyższe stężenie IAA odnotowano po 4 dniach w hodowlach zawierających 10000 μg/cm3 L-tryptofanu. Dla szczepu B. subtilis BC-4 stężenie IAA wynosiło 12,93 μg/cm3, a dla szczepu B. amyloliquefaciens BC-220 8,39 μg/cm3. Badane szczepy Bacillus spp. wytwarzały IAA na różnym poziomie zarówno w obecności L-tryptofanu jak i przy jego braku.

Słowa kluczowe: Bacillus, endofity, tryptofan, auksyny